FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

W ramach projektu zamierzamy, wraz z konsorcjantami zaoferować usługę sieciową polegającą na ofercie innowacyjnych wycieczek edukacyjnych z interaktywnym przewodnikiem na wodnych gokartach elektrycznych. Produktem oferowanym w ramach konsorcjum firm będą wycieczki turystyczne po zbiornikach wodnych, w których elementem innowacyjnym jest interaktywny przewodnik, w który wyposażone będą elektryczne gokarty wodne, zakupione w ramach projektu. Gokarty, które mamy zamiar zakupić otrzymały w 2015 roku, na targach Wiatr i Woda nagrodę jako najciekawszy produkt rekreacyjny: "Wyrób roku 2015", przyznawaną przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych.
Nasze pytanie dotyczy kwalifikacji kosztu rzeczowego tzn. kosztu zakupu elektrycznych gokartów wodnych. Czy wycieczki na elektrycznych gokratach wodnych nie stanowią działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy? Czy zostanie to uznane za działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury, pomimo, że są to produkty typowo rekreacyjne?

Odpowiedź


Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.
Rozporządzenie nr 651/2014 określa działalności, w których nie jest możliwe udzielanie pomocy w określonych obszarach działalności.
Kryterium rozpatrywane jest nie tylko z punktu widzenia PKD projektu, ale działalności, którą w związku z projektem mają zamiar prowadzić poszczególni konsorcjanci.