FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Nasze zapytanie dotyczy aspektu udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz daty rozpoczęcia projektu. Działania przygotowawcze w zakresie przedmiotu projektu, który zamierzamy złożyć w ramach Poddziałania 1.3.2 PO PW, zostały powzięte stosunkowo wcześnie, w tym między innymi w zakresie pozyskania nieruchomości, na której mają zostać wybudowane atrakcje. W związku z powyższym przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie pozyskaliśmy działkę wraz z wpisem w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej (skany w załączeniu), który zobowiązuje nas do wzniesienia na wskazanej nieruchomości określonego typu budynku. Proszę o informację, czy wskazane zobowiązanie nie stanowi o przedwczesnym rozpoczęciu realizacji projektu oraz czy w związku z tym projekt może zostać pozytywnie oceniony w ramach kryteriów dotyczących wskazanego aspektu (przy założeniu, że inne wymagane kryteria w ramach dokumentacji projektowej zostaną spełnione). Proszę o ocenę w aspekcie zapisu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, który mówi:
„Przez rozpoczęcie prac w ramach realizowanego projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się zakupu gruntów, prac przygotowawczych do realizacji projektu, w tym w szczególności uzyskania zezwoleń, przeprowadzenia studium wykonalności oraz działań związanych z wyborem wykonawcy (np. przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem
wykonawcy). Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Przed rozpoczęciem realizacji projektu nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, jednakże podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uważane za rozpoczęcie projektu. W odniesieniu do pierwszego prawnego zobowiązania wnioskodawcy do zamówienia urządzeń, za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, dostawę towaru lub rozpoczęcie wykonywania usługi albo wpłatę zaliczki lub zadatku. W odniesieniu do zakupu wartości niematerialnych i prawnych za moment rozpoczęcia prac należy uznać pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do ich zamówienia tj. podpisanie umowy na ich realizację bądź wpłatę zaliczki lub zadatku.”

Odpowiedź


Trudno odnieść się do konkretnej sytuacji nie dysponując pełną dokumentacją – w tym dokumentami, do których odwołują się załączniki.
Ogólnie rzecz ujmując zobowiązanie, wynikające z podpisanego aktu notarialnego i zawarte w treści księgi wieczystej, nie zostanie uznane za rozpoczęcie projektu, jeżeli wnioskodawca wykaże w dokumentacji aplikacyjnej, że to zobowiązanie umożliwia również wzniesienie budynku o funkcji i przeznaczeniu odmiennym niż przewidziane w projekcie.