FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Czy projekt, w ramach którego istotnym wydatkiem / przedmiotem będzie zakup floty samochodów elektrycznych przeznaczonych do wynajmu w ramach działalności PKD 77.1 "Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli" / NACE rev. 2 pod kodem N.77.1 "Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych" jest zgodny z kryterium formalnym nr. 2 "Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW?
Art. 13 lit a rozporządzenia 651/2014 wprowadza zakaz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wsparcie działalności w sektorze transportu, ze wskazaniem na następujące rodzaje działalności wg. NACE: 49, 50, 51. W Wytycznych został zawarty zakres działalności PKD zgodny z nomenklaturą NACE. Jako PKD wykluczone zostały wskazane kody 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.41.Z, 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z, 50.40.Z, 51.10.Z, 51.21.Z.
W świetle powyższych regulacji wydaje się, iż zarówno rozporządzenie, jak i wytyczne nie wprowadzają zakazu zakupu środków transportu przy udziale regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak również w żaden sposób nie ograniczają możliwości wynajmu tych środków, oczywiście przy założeniu, iż zostało to przewidziane w ramach projektu.

Odpowiedź


Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.
Biorąc pod uwagę powyższe wskazana działalność nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.