FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Zakładając, że wydatki kwalifikowane projektu to 10 mln zł, a wszyscy członkowie konsorcjum upoważniają lidera do ponoszenia tych wydatków w całości w ich imieniu - przy czym ich udziały w łącznych wydatkach zgodnie z umową konsorcjum wynoszą: lider -30%, jeden z członków konsorcjum powiązany osobowo z liderem - 40%, jeden z członków konsorcjum całkowicie niepowiązany ze wskazanymi powyżej – 20%, pozostałych 10 członków konsorcjum po 1 % (takie są również ich udziały we wkładzie własnym pochodzącym w całości z kredytu/pożyczki) można uznać zapisy par. 4 ust. 13 regulaminu konkursu za spełnione?

Odpowiedź


Wskazany w pytaniu paragraf dotyczy powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi konsorcjum i nie wydaje się mieć związku z zadanym pytaniem.
Zakłada się, że chodziło o spełnienie warunku wynikającego z kryterium: ”Minimalny udział finansowy wnioskodawcy oraz członków konsorcjum we wkładzie własnym projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych”.
Kryterium to stanowi, że minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
- 30% - w przypadku wnioskodawcy;
- 1 % dla każdego z pozostałych członków konsorcjum.
Wkład własny danego konsorcjanta/lidera będzie różnicą pomiędzy ponoszonymi przez niego wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu, a wnioskowanym przez niego dofinansowaniem.
Posługując się przykładem:
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania 7 000 000,00 zł
Co daje kwotę 3 000 000,00 zł wkładu własnego ogółem dla projektu.
Aby spełniony został warunek minimalnego udziału finansowego w wysokości 1% przed danego konsorcjanta jego wkład własny powinien wynosić 3 000 000,00 * 1% = 30 000,00 zł.
Oznacza to również, że aby wkład własny konsorcjanta wynosił 30 000,00 zł to przy dofinansowaniu na poziomie 70% jego inwestycja powinna opiewać na kwotę minimum 100 000,00 zł.
W powyższym pytaniu nie przedstawiono szczegółowych informacji jak miałyby wyglądać rozliczenia pomiędzy liderem a członkami konsorcjum jeżeli to lider byłby podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Nie ma informacji na temat tego, na który podmiot wystawiane będą faktury ani kto będzie właścicielem powstałego w ten sposób majątku.
Należy w związku z tym zauważyć, że aby kryterium uznać za spełnione wydatki te muszą zostać faktycznie poniesione np. na roboty budowlane, środki trwałe czy inne, które następnie będą stanowiły własność danego członka konsorcjum ponoszącego te wydatki.
Nie ma możliwości kwalifikowania wydatków ponoszonych przez poszczególnych członków konsorcjum w formie wkładu finansowego (przekazaniu środków pieniężnych) na obiekt, który ostatecznie będzie własnością Lidera konsorcjum. W takiej sytuacji wydatki de facto byłyby ponoszone przez Lidera, a nie pozostałych członków konsorcjum.
Wydatki poniesione w ten sposób nie mogłyby zostać przyporządkowane we wniosku o dofinansowanie do poszczególnych członków konsorcjum.