FAQ

Wpis
Opublikowano 12.10.2017

Pytanie

Produkt sieciowy oznacza gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu. Konsorcjum składa się z 3 członków (lider firma XXX i 2 konsorcjantów firmy YYY i ZZZ), lider (XXX) wraz z jednym konsorcjantem (YYY) będą tworzyć wspólną markę skupioną wokół dwóch atrakcji, trzeci członek konsorcjum (ZZZ) natomiast będzie świadczył jedynie usługi dodatkowe (nocleg). Co za tym idzie, jedynie Lider (XXX) wraz z jednym członkiem konsorcjum (YYY) będzie tworzył spójną infrastrukturę. Proszę zatem o informację czy taka koncepcja wpisuje się w zapisy regulaminu konkursu?

Odpowiedź

 

Wskazane w pytaniu definicje „spójnej infrastruktury” oraz „produktu sieciowego” zostały określone w opisie kryterium merytorycznego nr 6 „Typ projektu zgodny z celami i zasadami poddziałania określonymi w SZOOP”.

Zgodnie z opisem ww. kryterium oraz Regulaminu konkursu, §4 Przedmiot konkursu, ust. 7, każdy projekt w ramach poddziałania 1.3.2 POPW musi obejmować łącznie:
­

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących       przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Za spójną infrastrukturę uznaje się takie elementy infrastruktury, które wpisują się w koncepcję nowego produktu sieciowego.

W zakresie „nowości produktu sieciowego” należy przyjąć, że w ramach projektów zgłaszanych w konkursie nr 3 powstaje zawsze nowy produkt jako efekt kooperacji co najmniej 3 MŚP.
Wszystkie zadania przewidziane w projekcie (zarówno te, które dotyczą głównej części projektu jak i te, które dotyczą elementów uzupełniających, w tym te związane z noclegami) składają się na produkt sieciowy i muszą być ze sobą spójne.

Poprzez produkt sieciowy rozumie się gotową do sprzedaży spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Powyższe zagadnienia należy również uwzględnić w kontekście oceny kryterium merytorycznego nr 5 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”.
„Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy oraz członków konsorcjum.

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania określonymi w Regulaminie konkursu.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.  Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.”