FAQ

Wpis
Opublikowano 12.10.2017

Pytanie

Czy promesa bankowa może zawierać poniżej wskazane zapisy:

- Warunkami zawarcia umowy kredytowej są:
1) Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie kredytu wraz z załącznikami w terminie ważności promesy,
2) Złożenie stosownej dokumentacji kredytowej zgodnie z wymaganiami banku,
3) Potwierdzenie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej Wnioskodawcy,

- Warunkami uruchomienia środków z kredytu są:
1) Przedłożenie w banku umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a właściwą instytucją,
2) Ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, na poziomie zaakceptowanym przez Bank,
3) Spełnienie warunków uruchomienia kredytu określonych w umowie kredytowej,

Niniejsza promesa staje się bezskuteczna, jeżeli ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że została wydana na podstawie nieprawdziwych danych przedstawionych przez Wnioskodawcę lub jeżeli w okresie ważności promesy zaistnieją formalno-prawne lub merytoryczne przesłanki uzasadniające stwierdzenie przez bank, że Wnioskodawca utracił zdolność kredytową bądź jest ona zagrożona. 

Odpowiedź

 

Warunkowa umowa kredytowa/promesa uzależniająca przyznanie kredytu jedynie od podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania może być dokumentem potwierdzającym uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

W praktyce zdarza się, że warunkowe umowy kredytowe lub promesy kredytowe uzależniają przyznanie kredytu od np. przeprowadzenia ostatecznej oceny finansowej wnioskodawcy. W takim przypadku dokument taki może nie być uznany za dokument potwierdzający uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Wśród warunków w promesie bankowej mogą znaleźć się zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. Dopuszczalne są również zapisy warunkujące podpisanie umów kredytowych od ustanowienia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu lub od przedstawienia w banku umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a PARP.

Należy podkreślić, że przedkładane przez przedsiębiorców dokumenty będą podlegały szczegółowej analizie i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja czy potwierdzają one uzyskanie zewnętrznego finansowania czy nie.