FAQ

Wpis
Opublikowano 12.10.2017

Pytanie

Zamierzamy przeprowadzić kampanię promocyjną marki w okresie realizacji projektu w 2019. Mamy oszacowanie z ofert grup medialnych na kwotę 1.5 mln złotych netto. Chcemy tę kwotę rozdzielić na 6 konsorcjantów po 250 tys. złotych i wydatek zakwalifikować do "promocja de minimis". Czy postępowanie nasze jest prawidłowe?

Odpowiedź

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów ust. 3, pkt 2) do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW.

Do powyższych kosztów odnoszą się również zapisy Regulaminu konkursu §5, ust. 7 pkt. 2)

„ust. 3 pkt 2, 3 i 4 maksymalna intensywność pomocy wynosi:

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy szkoleniowej, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych,

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis.”

W zależności od rodzaju działań zaplanowanych w części promocyjno-informacyjnej należy odpowiednio dobrać rodzaj pomocy.

Wydatki na działania promocyjno-informacyjne dotyczące produktu sieciowego mogą być ponoszone tylko i wyłącznie w okresie realizacji projektu, jeżeli mają być wydatkami kwalifikowalnymi. Okres trwałości projektu jest to okres po jego realizacji, koszty takie w tym okresie mogą być ponoszone lecz nie podlegają współfinansowaniu.

Katalog wydatków na działania informacyjno-promocyjne nie został ograniczony, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie wydatki w ramach projektu powinny być uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Ponadto muszą zostać poniesione na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami kryterium „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”:

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.

Jeżeli opisany w pytaniu wydatek spełni powyższe warunki może zostać przypisany do każdego z członków konsorcjum w odpowiedniej wysokości. Należy jednak pamiętać, że wydatek ten musi zostać faktycznie poniesiony przez danego członka konsorcjum.