FAQ

Wpis
Opublikowano 12.10.2017

Pytanie

Czy planowana inwestycja spełnia kryterium dotyczące lokalizacji głównych atrakcji / elementów pakietu / składowych projektu w maksymalnie 3 miejscowościach w opisanej poniżej sytuacji ? Wnioskodawca – konsorcjum przedsiębiorców, planuje dwa obiekty w miejscowości „A”, i po jednym obiekcie w miejscowościach „B” oraz „C”. Lokalizacja „A” to inwestycje, położone w dwóch niezależnych obiektach turystycznych, leżących na terenie jednej miejscowości (we wspólnym obrębie ewidencyjnym, lecz nie sąsiadujące ze sobą). W przypadku lokalizacji „B”, inwestycja znajduje się na obszarze ośrodka wypoczynkowego. W skład terenu ośrodka wchodzą działki położone w obrębie dwóch miejscowości. Jest gruntów to widoczne w ewidencji. W przypadku lokalizacji „C” dominująca część inwestycji realizowana jest na terenie ośrodka wypoczynkowego, leżącego nad jeziorem. Jednak przynależny do obiektu element inwestycji w postaci pomostu leży w obrębie wód jeziornych, które w ewidencji nie należą już do tej samej miejscowości. Czy, jeśli z uwagi na podziały ewidencyjne, niektóre części przedsięwzięć w lokalizacjach „B” oraz „C” znajdują się na terenie więcej niż jednej miejscowości, a cała inwestycja w obu przypadkach stanowi kompleksowe i funkcjonalnie wyodrębnione z otoczenia przedsięwzięcie, znajdujące się w jednym miejscu, to kryterium lokalizacji rdzeni produktu w maksymalnie trzech miejscowościach jest spełnione?

Odpowiedź

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu §4 Przedmiot konkursu ust. 6

„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.”

Wyżej wspomnianą lokalizację należy odnieść do informacji zawartych w Załączniku nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

W części VII. Miejsce realizacji projektu wskazano, że:

„Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji dotyczących, co najmniej województwa, powiatu, gminy i miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion (NUTS 3) poprzez wybranie jednej opcji z listy. Miejsce realizacji projektu powinno znajdować się na terytorium, co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe miejsca realizacji projektu muszą znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne).”

W opisanej w pytaniu sytuacji kluczowe znaczenie ma określenie co w projekcie stanowi główną atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu. Na potrzeby pytania przyjmujemy, że wszystkie wskazane w pytaniu inwestycje A, B i C stanowią wspomniany rdzeń/rdzenie projekty i jest ich nie więcej niż 3. W tym kontekście:

- lokalizacja A – spełnia wymogi kryterium, ponieważ oba obiekty znajdują się w tej samej miejscowości;

- lokalizacja B – inwestycja dotyczy ośrodka wypoczynkowego stanowiącego jeden „obiekt”. W tej sytuacji, w związku z podziałem ewidencyjnym w skład ośrodka wchodzą działki z różnych obrębów ewidencyjnych, a tym samym z różnych miejscowości. Niezależnie jednak od tego spełnienie warunku kryterium należy rozpatrzyć z punktu widzenia celowościowego i funkcjonalnego. W tej sytuacji kryterium należałoby uznać za spełnione.

- lokalizacja C – sytuację należy potraktować analogicznie do lokalizacji B.