FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Zgodnie z Regulaminem konkursu „główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach” – czy za atrakcję można uznać np.:

a) Mobilny salon sprzedaży

b) Wypożyczalnię jachtów świadczącą również usługi dodatkowe, np. szkolenia z bezpiecznego jachtingu

c) Czy to Wnioskodawca decyduje, który element pakietu jest pakietem głównym czy ocena odbywa się na podstawie innego kryterium (np. kosztów)?

d) Czy jeśli za atrakcję będzie traktowany mobilny salon sprzedaży, który z założenia będzie zlokalizowany czasowo w różnych miejscowościach to czy warunek ten zostanie spełniony, jeśli w ramach projektu nabytych zostanie 5 jachtów do prezentacji, które będą poruszały się pomiędzy różnymi miejscowościami w Polsce Wschodniej?

Zgodnie z zapisami regulaminu w przypadku mobilnych środków trwałych za miejsce realizacji przyjmuje się lokalizację siedziby – 5 mobilnych jachtów zostałoby nabytych przez firmy mające lokalizację siedziby w 3 różnych miejscowościach.

 

Odpowiedź

 

Odpowiedź na zadane pytanie uzależniona jest od szczegółowej koncepcji planowanego do realizacji projektu, która nie jest określona w zadanym pytaniu.

Główne atrakcje / elementy pakietu projektu, które mogą być skupione maksymalnie w 3 miejscowościach, więc niezależnie od tego jak wielu konsorcjantów będzie realizowało wspólnie projekt (nie mniej niż trzech), spełnienie warunku uzależnione będzie od określenia głównej/głównych części projektu i powiązaniu ich z konkretnymi miejscowościami i przypisaniu do nich kosztów projektu.

Dodatkowo kryteria nakładają w tym obszarze dodatkowe warunki tj. minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

Należy przy tym zauważyć, że dokumentacja konkursowa nie zawiera bezpośredniej definicji „atrakcji/elementów pakietu/składowych”.

Atrakcja/element, który będzie częścią oferowanego pakietu (jego składową) musi być przedmiotem wsparcia, stąd wykluczone są wszelkie atrakcje np. krajobrazu, w które de facto nie inwestuje się w ramach projektu. Ponadto atrakcja/element musi stanowić podstawę do tworzenia produktu sieciowego i nie może obejmować infrastruktury noclegowej.

Podsumowując, dokumentacja konkursowa wskazuje jedynie ogólne ramy, w które główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu powinny się wpisać, nie narzuca jednak co tą atrakcją/elementem powinno być. To jak zostanie określone będzie w dużej mierze uwarunkowane od specyfiki i pomysłu na projekt.

Główna atrakcja/element pakietu/składowa projektu to wyróżniająca się pod względem wartości i funkcjonalności część inwestycyjna projektu stanowiąca podstawę tworzenia produktu sieciowego.

W pytaniu lit. d) chodzi raczej nie o jeden mobilny salon sprzedaży ale pięć mobilnych salonów – jeżeli salon miałby być głównym elementem projektu i znajdowałyby się w kilku miejscowościach nie spełniłby warunku.