FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy w momencie rozpoczęcia realizacji projektu sprawy formalno–prawne zakupu inwestycji muszą już być zakończone (uregulowane), czy też wystarczającym elementem jest już rozpoczęcie prac (działań) w celu nabycia nieruchomości?

W związku z powyższym jaki dokument z tym związany należy przedstawić ?

Czy muszą być wszystkie dokumenty dotyczące realizacji inwestycji (np. pozwolenie na budowę)?

 

Odpowiedź

 

Dokumentacja konkursowa nie obliguje do przedstawienia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości.

Niemniej należy mieć na uwadze, że brak umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, w zależności od koncepcji projektu, może mieć wpływ na ocenę kryterium merytorycznego „Przygotowanie do realizacji projektu.”

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę. (jeśli dotyczy)” wymagane jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych.

Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji lub w zależności od sytuacji faktycznej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę (lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – w przypadku braku sprzeciwu organu po 30 dniach od zgłoszenia) premiowane jest dodatkowymi punktami podczas oceny merytorycznej projektu (kryterium merytoryczne nr 9 Przygotowanie do realizacji projektu), natomiast wymagane jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu, pkt 14).