FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy pod pojęciem „etat” należy rozumieć zatrudnienie w formie umowy o pracę i na cały etat?

Odpowiedź

Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami w poddziałaniu 1.3.2 w ramach projektu należy utworzyć minimum 10 miejsc pracy (kryteria wyboru projektów).

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„W przypadku wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach określając wartość docelową wskaźnika wskazuje się nowe miejsca pracy (etaty) mierzone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC, ang. FTE), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. (…)

Do określenia wartości docelowej ww. wskaźnika rezultatu (w tym wskaźników informacyjnych) należy przyjąć miejsca pracy, które:

- zostaną utworzone w przedsiębiorstwach u wnioskodawcy i członków konsorcjum w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia;

- będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu - miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POPW;

- zwiększą łączną liczbę istniejących etatów w przedsiębiorstwach u wnioskodawcy i członków konsorcjum – dla tego wskaźnika nie mają znaczenia sytuacje kiedy przesunięto pracowników w ramach przedsiębiorstwa u wnioskodawcy i członków konsorcjum, bądź pomiędzy przedsiębiorstwami na stanowisko związane z projektem i nie zwiększono łącznej liczby pracowników u wnioskodawcy i członków konsorcjum;

- dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie).”