FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Planowany jest zakup działki, na której zrealizowana będzie inwestycja wymagająca wykonania robót budowlanych (dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tylko zgłoszenie robót). W planie zagospodarowania przez część działki przebiega droga. Droga jest w planie od wielu lat, jednak nie znajduje się z budżecie miasta na najbliższe lata.

W jaki sposób na projekt wpłyną hipotetyczne sytuacje:

  1. Uzyskujemy zgłoszenie robot budowlanych jedynie na część przewidywanego we wniosku zakresu. Czy jest możliwość realizacji projektu w okrojonym zakresie i dokonania takiej zmiany jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?
  2. Na etapie składania wniosku dysponujemy zawiadomieniem o wszczęciu postępowania zgłoszenia robót budowlanych. W trakcie etapu oceny wniosku uzyskujemy negatywną opinię od Starostwa. Czy w takim przypadku projekt zostanie odrzucony, czy można przenieść inwestycję do innej lokalizacji i wydatki traktować jako kwalifikowane?
  3. Posiadamy prawomocne zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych, realizujemy inwestycję, jednak w okresie trwałości miasto przystępuje do realizacji budowy drogi. Czy w takim przypadku będzie możliwa zmiana lokalizacji dla części projektu?

Odpowiedź

Ad.1 Nie ma takiej możliwości. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę. (jeśli dotyczy)” wymagane jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych objętych Projektem.

Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji lub w zależności od sytuacji faktycznej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Ad.2 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć komplet prawomocnych dokumentów z zakresu pozwoleń na budowę. W przypadku ich braku umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana.

Ad.3 Na podstawie tak ogólnych informacji nie da się ocenić wpływu ewentualnej zmiany na zachowanie trwałości projektu. Zmiany w okresie trwałości nie są wykluczone, lecz podlegają indywidualnej ocenie w kontekście zachowania trwałości projektu.