FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

1. Projekt polega na zakupie sprzętu do wyposażenia budynku, w którym aktualnie nie występują miejsca noclegowe.

Jeśli:

a) w trakcie realizacji projektu,

b) w trakcie okresu trwałości projektu

w budynku pojawią się miejsca noclegowe (np. w przypadku, gdy część budynku jest wynajmowana innemu podmiotowi), to czy będzie miało to wpływ na projekt (zaburzy jego realizację, będzie podlegał ponownej ocenie, zaburzy trwałość projektu, itp.)?

2. Każdy projekt powinien obejmować trzy elementy, z czego trzeci to "opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek". Czy opracowanie tych standardów musi być widoczne w kosztach kwalifikowanych (lub niekwalifikowanych) projektu, czy może być przewidziane jako działania własne partnerów projektu (nieuwzględnione w kosztach projektu)?

Odpowiedź

Ad.1. Projekt jest oceniany przez pryzmat kryteriów oceny projektu na dzień jego złożenia. Jeżeli w koncepcji projektu założone zostanie wykorzystywanie obiektu w przyszłości do świadczenia miejsc noclegowych, niezależnie czy w okresie jego realizacji, trwałości czy późniejszym wydatki na wyposażenie powinny zostać potraktowane jako związane z miejscami noclegowymi. Nawet jeżeli takie wykorzystanie nie zostanie we wniosku zadeklarowane, a parametry budynku, jego przeznaczenie lub inne informacje będą świadczyły o możliwości świadczenia w obiekcie miejsc noclegowych w wyniku oceny wniosku wydatki związane z tym obiektem mogą zostać przypisane do miejsc noclegowych.

Ad.2. W takiej sytuacji wydatek taki powinien zostać oszacowany i uwzględniony w całości po stronie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o dofinansowanie. Podmioty mające świadczyć takie usługi powinny mieć odpowiednie kompetencje w tym zakresie w przeciwnym razie spełnienie cytowanego w pytaniu warunku może zostać ocenione negatywnie.