FAQ

Wpis
Opublikowano 22.12.2017

Pytanie

Przedmiotem inwestycji jest budowa (zakup) hali namiotowej wraz z jej wyposażeniem wykorzystywanym do produkcji. Wyposażenie hali stanowić będzie m.in.: ploter plazmowy, wycinarka wodna, giętarka, walcarka, zaginarka.W ramach projektu planowany jest zakup ocieplonej hali namiotowej (sklasyfikowanej jako tymczasowy obiekt budowlany), w której zlokalizowane będą ww. maszyny. Podkreślić należy, iż ww. maszyny nie będą trwale związane z posadzką hali. Ww. hala namiotowa będzie użytkowana w jednym miejscu przez maksymalnie 180 dni. Przed upływem 180 hala zostanie przeniesiona(przemieszczona) o kilkadziesiąt centymetrów, jednakże usytuowanie wymienionych powyżej maszyn nie ulegnie zmianie. W odniesieniu do tego proszę o informację czy jeśli Wnioskodawca w ramach projektu planuje zakup hali namiotowej (która będzie przemieszczana przed upływem 180 dni jej usytuowania w jednej lokalizacji) do celów produkcyjnych (z wykorzystaniem ww. maszyn) i dysponuje zgłoszeniem robót budowlanych czy spełnione zostanie kryterium pt. dysponowanie pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź

Powyższa koncepcja może budzić uzasadnione wątpliwości w zakresie spełnienia wymogu dysponowanie pozwoleniem na budowę. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót do odpowiedniego organu i przedłożenie go wraz z wnioskiem o dofinansowanie spełnia wymogi formalne jednak nie daje gwarancji, że organ nie zgłosi zastrzeżeń do powyższej koncepcji wymagając np. uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5) Prawa budowlanego, jako tymczasowe obiekty budowlane wymienia się m.in. przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne. W doktrynie rozbiórkę utożsamia się z pewnego rodzaju usunięciem określonego obiektu z miejsca, w którym został on wzniesiony – ostatnim momentem życia obiektu budowlanego w danej lokalizacji.

Informacja zawarta w pytaniu wskazuje, że hala namiotowa nie jest przewidziana do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie wskazanym w przepisach prawa, zatem wspomniane w pytaniu przeniesienie (przemieszczenie) o kilkadziesiąt centymetrów może nie spełnić wymogów z prawa budowlanego.

W związku z powyższymi wątpliwościami w trakcie trwania oceny wniosku o dofinansowanie oceniający:

- będą weryfikować czy zakres zgłoszenia zgadza się z koncepcją przedstawioną we wniosku o dofinansowanie;

- mogą żądać pisemnego potwierdzenia, że organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego zgłoszenia zamiaru wykonania robót dotyczących hali namiotowej.

W przypadku nieprawidłowości w powyższych obszarach wniosek będzie podlegał odrzuceniu. Przedstawiona w pytaniu koncepcja jest wątpliwa ponieważ zdaniem IP obejmuje działania pozorne (przesuwanie hali o kilkadziesiąt centymetrów) w celu ominięcia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Ostatecznie ocenie będą podlegały dokumenty przedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie.