Baza pytań i odpowiedzi dla POPW

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - konkurs 3

Pytania i odpowiedzi

Regulamin konkursu zawiera następujący zapis: ,,12. Minimum 70% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca), musi udokumentować, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej. Wynik dla 70% liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi. W związku z tym czy:
1. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa lubelskiego, prowadząca działalność ponad rok ale aktualnie nie wykazująca przychodów? Firma została założona w styczniu 2016 r. i dotychczas działalność koncentrowała się na pozyskaniu odpowiednich partnerów branżowych oraz zapewnienia odpowiedniego miejsca / działki pod planowaną inwestycję związaną z budową zakładu (wymogi lokalizacyjne dotyczyły m.in. odpowiedniej ilości oraz jakości wody, która będzie wykorzystywana w procesie innowacyjnego przetwórstwa spożywczego)?
2. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego ale prowadząca swoja działalność na terenie województwa podkarpackiego (działalność polegająca na wynajmowaniu powierzchni magazynowej, świadczeniu usług doradczych oraz współpracy z jednostkami certyfikującymi uprawy) nie jest to jednak działalność / oddział wpisany do KRS ale faktyczne prowadzenie działalności firma posiada umowy dzierżawy biura wraz z zapleczem techniczno magazynowym. Firma ta współpracowałaby w ramach projektu z firmą opisaną w pytaniu nr. 1, która zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego.
3. Czy w przypadku jeśli jedna z firm wchodzących w skład konsorcjum aktualnie posiada siedzibę na terenie województwa opolskiego ale planowo siedziba została już formalnie przeniesiona na teren województwa świętokrzyskiego mamy akt notarialny jednak zmiany nie są jeszcze ujawnione w KRS czy wystarczające będzie dołączenie wspomnianego aktu notarialnego aby firma formalnie mogła wejść w skład konsorcjum? Czy obowiązuje jedynie wpis w KRS?

Opublikowano 11.08.2017

Mam pytanie odnośnie regulaminu konkursu poddziałanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP”.
Par. 4, pkt 6 Regulaminu głosi, iż „Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.” Jednocześnie pkt 11 tego samego paragrafu głosi, iż „ O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców(…)”. Czy w świetle powyższych zapisów dopuszczalny jest projekt, w którym:
a) główna siedziba/główny pakiet oferowanych usług będzie znajdował się w jednej miejscowości (będzie to lider konsorcjum)
b) w konsorcjum będzie uczestniczyło ok. 20 podmiotów (firm) oferujących ów nowy pakiet usług lokalnie, lecz w zmniejszonym, ograniczonym zakresie
c) wszystkie w/w lokalizacje (lider oraz pozostali uczestnicy konsorcjum) znajdować się będą w województwach Polski Wsch. (wymienionych w Regulaminie konkursu).
Konkretnie:
Ad. a) Lider konsorcjum - firma usytuowana w dużym mieście Polski Wsch. - będzie stanowił centrum projektu, koordynującym pracę pozostałych firm-uczestników konsorcjum oraz będzie oferował najbogatszy (tzn. pełen) pakiet usług będących przedmiotem projektu sieciowania (sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych oraz centrum doradztwa dla klientów)
Ad. b) pozostali uczestnicy konsorcjum – mniejsze firmy lokalne, usytuowane w różnych miejscowościach Polski Wsch. – będą lokalnym centrum sprzedaży innowacyjnych produktów, lecz nie będą oferowały pełnego pakietu usług dodatkowych (tj. doradczych, jak w przypadku lidera projektu).

Opublikowano 11.08.2017

Chciałbym zadać istotne pytanie interpretacyjne dotyczące naboru 1.3.2 PO PW tworzenie produktów sieciowych.

Pytanie dotyczy informacji jakie dopiero podczas tego naboru zaczęły wypływać ze strony PARP, dotyczące możliwości sprzedaży usług indywidualnych świadczonych przez członków konsorcjum:

http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/nabor-2017/faq/38944-czy-moze-byc-sprzedawana-poza-produktem-sieciowym

Biorąc pod uwagę kryteria punktowe, opis projektu oraz jego charakter należy przypuszczać, że był on tworzony z myślą przede wszystkim o sieciowych produktach turystycznych. Produkty takie aby były kompleksowe muszą posiadać oprócz głównej inwestycji/atrakcji dodatkowe elementy podstawowe jak noclegi czy gastronomia. Za gotowy do sprzedaży, gotowy produkt sieciowy uważamy m.in sprzedaż wspólnych pakietów turystycznych, które zawierać będą usługi świadczone przez członków konsorcjum (zarówno te nowe jak i te już świadczone przez wnioskodawców) - np. innowacyjny pakiet zawierający ofertę przeciwdziałania uzależnieniom cywilizacyjnym jak uzależnienie od internetu. Czy w wyniku powyższej interpretacji nie jest zatem możliwe aby uczestnik konsorcjum świadczył np. usługi gastronomiczne w obiekcie wybudowanym w ramach projektu dla osób, które nie będą kupować wspólnego pakietu przez stronę internetową? Czy wnioskodawca który będzie budował innowacyjne centrum rozrywki ale posiadający już obiekt hotelowy, nie może świadczyć indywidualnych usług hotelowych poza produktem sieciowym? Taka interpretacja konkursu znacznie utrudnia utworzenie turystycznego produktu sieciowego. Od 4 lat zarządzamy klastrem turystycznym i kwestia stworzenia sieciowego produktu turystycznego w Bieszczadach jest dla nas kluczowa.

Co więcej, kwestia ta wydaje się być fundamentalna z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców z różnych dziedzin a nie ma jej poruszonej ani w regulaminie naboru, ani we wzorze umowy z PARP, nie ma wskaźników, które by badały stosunek przychodów z produktu sieciowego do przychodów indywidualnych. Pytanie więc na jakiej podstawie taka weryfikacja mogłaby nastąpić.

Zrozumiała jest oczywiście kwestia, że realizując projekt, produkt sieciowy musi powstać, musi faktycznie on funkcjonować, musi realizować np. wskaźniki informacyjne dotyczące poziomu sprzedaży usług konsorcjum. Problem leży jednak w zakazie świadczenia usług indywidualnych w ramach infrastruktury, która powstanie w ramach projektu. To w zasadzie uniemożliwia włączenie do produktu sieciowego, obiektów gastronomicznych lub obiektów hotelowych, które już funkcjonują na rynku. Trudno sobie wyobrazić by np. już w pierwszych roku działalności przychody z działalności produktu sieciowego były wyższe niż przychody z indywidualnych działalności popularnych obiektów w Bieszczadach.

Rzeczowy projekt zakłada utworzenie centrum regeneracji "ducha i ciała" w Bieszczadach wraz z uzupełniającą ofertą edukacyjną, ofertą noclegową, ofertą gastronomiczną oraz bogatą paletą usług dodatkowych tworzących wspólne tematyczne pakiety.

Opublikowano 26.06.2017