Jeden z przedsiębiorców chciałby uruchomić pole kamperowe, dzięki czemu przyszli klienci będą mogli podróżować pomiędzy poszczególnymi konsorcjantami. Czy pole kamperowe i jego infrastruktura jest przez Państwa zaliczana do infrastruktury noclegowej? Drugi przedsiębiorca chce kupić kamper, który miałby być wynajmowany klientom konsorcjum. Miałby również współpracować z pierwszym przedsiębiorcą. Kamper będzie pełnił funkcje turystyczne związane ze zwiedzaniem i korzystaniem z walorów i zasobów regionu. Czy zakup kampera jest przez Państwa zaliczany do infrastruktury noclegowej? Czy zakup łodzi, która umożliwia również nocowanie w niej będzie przez Państwa zaliczana jako infrastruktura noclegowa? W ramach konsorcjum planujemy zakup łodzi, będą one jednak służyły głównie do przemieszczania się pomiędzy konsorcjantami. Nie możemy jednak wykluczyć, iż osoby wynajmujące będą chciał nocować w łodzi. Czy budowa pomostu, w którym mogą cumować łodzie (również łodzie w miejscami noclegowymi) będzie przez Państwa traktowana jako infrastruktura noclegowa? Czy ewentualny zakaz cumowania łodzi z miejscami noclegowymi będzie umożliwiał sfinansowanie wybudowania pomostu i zakwalifikowanie jego jako wydatku nie związanego z miejscami noclegowymi?

 

Wydatki związane z budową pomostu nie będą wliczane do limitu związanego z infrastruktura noclegową. W pozostałych elementach tj.: zakup nieruchomości z przeznaczeniem na pole kempingowe, kamperowe, namiotowe, zakupu łodzi i kamperów, w których znajdują się miejsca noclegowe, wydatki z tym związane będą podlegały limitowi zgodnie z zapisami: „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.” Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy transport zarobkowy. Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”. Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej". Dokument znajduje się on w następującej lokalizacji: http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentamipoir/ opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczejwykluczonych- ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj