Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca zamierza w ramach projektu zakupić port jachtowy, na terenie którego znajdują się stare budynki zaadoptowane na pokoje gościnne. W ramach projektu planowany jest także zakup infrastruktury do wyposażenia nieruchomości, m.in. strefa SPA, mała architektura (altany, ławki), siłownia na powietrzu, sprzęt rehabilitacyjny, plac zabaw. Wszystko to będzie posadowione na działce przyległej do jeziora, na której znajdują się również miejsca noclegowe. Główne przeznaczenie zakupu to rozwój portu, a wartość nieruchomości znacząco wzrasta w związku z portem i dostępem do jeziora. Które z kosztów PARP uzna za wchodzące w limit 15%? Czy można podzielić wydatek na nieruchomość na: związany z bazą noclegową i częścią portową np. na podstawie wyceny sprzedającego?

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe. Zatem koszty budowy np. pola kempingowego powinny być wliczane do limitu 15% w całości. W przypadku budowy w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi. W przypadku opisanym w zadanym pytaniu, jeżeli na planowanej do zakupu nieruchomości znajdują się budynki o różnym przeznaczeniu, to zakładając że wszystkie służą realizacji projektu to do limitu 15 % powinny zostać wliczone tylko obiekty/wyposażenie związane z budynkami posiadającymi funkcję noclegową. Należy również mieć na uwadze, że dokonane szacunki powinny być precyzyjne i wiarygodne oraz poparte wyliczeniami wnioskodawcy wraz ze wskazaniem przyjętej metodologii wyliczeń. Na etapie późniejszym możliwość wyliczenia kosztu ( części gruntu, budynków) związanego z miejscami noclegowymi powinna być możliwa w oparciu o przedstawiony operat szacunkowy nieruchomości. Jeżeli planowana do zakupu infrastruktura do wyposażenia nieruchomości, m.in. strefa SPA, mała architektura (altany, ławki), siłownia na powietrzu, sprzęt rehabilitacyjny, plac zabaw będą związane z funkcjonowaniem obiektów obejmujących miejsca noclegowe ich koszt powinien zostać wliczone do limitu miejsc noclegowych. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych informacji na temat sposobu dokonania wyliczeń zarówno we wniosku o dofinansowanie jak i spotkaniu na Panelu Ekspertów. Biorąc pod uwagę tematykę projektu należy również wziąć pod uwagę wyjaśnienie dotyczące miejsc noclegowych wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 2 w zakresie Kategorii 4: Kryteria wyboru projektów.