Od jakiego momentu są kwalifikowalne koszty związane z zakupem nieruchomości? Czy na etapie składania wniosku wystarczy mieć podpisaną Umowę Przedwstępną dotyczącą zakupu nieruchomości a nabycie jej nastąpi po pozytywnej informacji o otrzymaniu dofinansowania?

Czy kwalifikowalne są koszty zatrudnienia pracowników administracyjnych na czas realizacji projektu?

 

 

 

Ad.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w Rozdział 15 Pomoc publiczna, pkt. 4 mowa jest o tym, że „Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty tzn. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu”. Jednocześnie w pkt. 5 mowa jest o tym, że: „Rozpoczęcie realizacji projektu objętego pomocą publiczną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku dofinansowanie skutkuje uznaniem za niekwalifikowane wszystkich wydatków w ramach projektu. Jeśli realizacja projektu rozpocznie się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.” Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć przez rozpoczęcie projektu. Zgodnie z przywołanymi punktami za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się zakupu gruntów. W związku z tym, że okres kwalifikowalności wydatków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej rozpoczyna się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wszelkie wydatki związane z zakupem nieruchomości poniesione przed tą datą będą wydatkami niekwalifikowalnymi. Na etapie składania wniosku wystarczy mieć podpisaną Umowę Przedwstępną dotyczącą zakupu nieruchomości a nabycie jej może nastąpić po pozytywnej informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Ad.2 Rodzaje kosztów kwalifikowalnych zostały wskazane w §5 Regulaminu konkursu. Koszty te nie obejmują zatrudnienia pracowników administracyjnych na czas realizacji projektu.