Opis sytuacji: jeden z konsorcjantów planuje zakupić od osoby fizycznej działkę pod budowę obiektu a następnie świadczenie usług turystycznych. Potencjalny sprzedający występuje w konsorcjum jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Czy zakup działki od osoby fizycznej będzie w Państwa ocenie będzie kwalifikowany? Chciałem podkreślić, iż jest to zakup od osoby fizycznej a nie firmy wchodzącej w skład konsorcjum.

 

Taki zakup nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Zapisy Załącznika nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu §4. Członkowie konsorcjum i umowa konsorcjum ust. 3 „Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od członka konsorcjum.” ust. 4 „Beneficjent zapewnia, że członkowie konsorcjum nie będą dokonywać zakupu towarów lub usług od innego członka konsorcjum.” Zapisy umowy wykluczają w związku z tym zakup nieruchomości od członka konsorcjum. Ponadto należy pamiętać, że: Zgodnie z zapisami ww. Załącznika nr 6, §17. Wybór wykonawcy w ramach Projektu, ust. 7: „Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wydatków z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz do niedokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo.” ust. 8 „Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”