W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej.
Projekty wsparte w ramach działania przyczyniać się będą do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
 • tworzenia nowych miejsc pracy,
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu są tu traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów , a nie jako przedmiot interwencji programu).
W ten sposób ukształtowany zostanie kompleksowy pakiet ofertowy, którego poszczególne elementy stanowić będą podstawę działalności gospodarczej zaangażowanych MŚP.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania: w ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kwota dofinansowania: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 10 mln PLN.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • 35% świętokrzyskie
 • 50% warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie

+ 10% dla średnich i + 20% dla małych przedsiębiorstw

 • z pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50%
 • z pomocy szkoleniowej - 50% + 10% dla średnich i + 20% dla małych przedsiębiorstw
 • z pomocy de minimis - 70%

Z działania mogą skorzystać konsorcja MŚP składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum).

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 1.3.2 (Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia   naboru

29 lutego 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

28 czerwca 2016 r.

30 września 2016

3 listopada 2016 r.

30 listopada 2016 r.

7 kwietnia 2017 r.

9 maja 2017 r.

28 grudnia 2017 r.

 

Obejrzyj program telewizyjny „Przystanek Wschód”