Proszę o informację czy na dzień składania wniosku osoba wpisana do CEIDG prowadząca sezonową działalność gospodarczą (działalność odwieszana na miesiące letnie i następnie zawieszana) musi odwiesić swoją działalność? Czy może dokonać odwieszenia tej działalności dopiero wtedy kiedy będzie ją wykonywać lub przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Czy na dzień składania wniosku osoba ta musi mieć rozszerzone PKD o działalności planowane do prowadzenia w ramach projektu składanego we wniosku? Czy może dokonać tego rozszerzenia dopiero przed przystąpieniem do tej działalności lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Czas prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sezonowej działalności gospodarczej (podlegającej zawieszeniu) jest istotny w kontekście oceny projektu zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 7 „Minimum 50% członków konsorcjum prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku.” Powyższy zapis oznacza, że wśród członków konsorcjum (w tym Lider konsorcjum – Wnioskodawca), należy wskazać tych, którzy są zobowiązani udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej. Dodatkowo, według zapisów Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Powyższe będzie weryfikowane zgodnie z opisem kryterium formalnego - Wnioskodawca nr 2 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odnosząc się do drugiego pytania wyjaśniamy, że poszerzenie działalności przedsiębiorcy o PKD związane z realizacją projektu powinno nastąpić najpóźniej przed przystąpieniem do faktycznego wykonywania tej działalności.