Proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące konkursu POPW 1.3.2

1. Czy w projekcie jest dopuszczalne, żeby jedna firma prowadziła 2 inwestycji, z których jedna jest rdzeniem a druga inwestycją związaną z noclegami? Obydwie inwestycje planowane są na tej samej działce, ale są to odrębne budynki.

2. Czy możliwe jest, by połączyć ze sobą w pakiet 4 inwestycje oferujące turystom noclegi z bezpłatnym dostępem do kajaków, przy czym kajaki zostaną zakupione w ramach tylko jednej z 4 inwestycji?

3. Proszę o wskazanie konkretnego momentu w czasie, dla którego dany konsorcjant ma wskazać obecny poziom zatrudnienia w firmie. Czy należy wykazywać poziom zatrudnienia (całoroczne etaty) z roku 2015, czy tez może z końca trzeciego kwartału 2016 r.? Prosimy też o jasne wskazanie, czy przy kontroli poziomu zatrudnienia po projekcie do pełnych etatów będą zaliczane ewentualne urlopy macierzyńskie i zwolnienia lekarskie.

4. Jeden z konsorcjantów zamierza w listopadzie 2016 wydzierżawić stok narciarski z wyciągiem, w ramach projektu zakupić sprzęt do obsługi stoku (np. ratraki, armatka do naśnieżania) i uruchomić stację narciarską oferującą wypożyczanie i serwisowanie sprzętu narciarskiego. Wydzierżawiający nie zajmował się dotąd żadną z tych działalności, ale stok narciarski funkcjonuje już od kilku sezonów. Czy PARP potraktuje taką inwestycję jako inwestycję początkową?

 

Ad. 1 Zapis Regulaminu konkursu: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości. Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku budowy w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi. Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.

Ad. 2 Konstrukcja zadań w projekcie zależy od wnioskodawcy i od planów biznesowych związanych z realizacją projektu. Koszty kwalifikowane zostały określone w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.

Ad. 3 W odniesieniu do zadanego pytania należy odróżnić dwie kwestie: a) Podawanie informacji na temat posiadanych zasobów kadrowych oraz planowanych do pozyskania w związku z realizacją projektu – część wniosku o dofinansowanie XIV. Przygotowanie do realizacji projektu b) Oszacowanie stanu zatrudnienia w firmie (wyjściowego), który będzie odniesieniem do określenia zadeklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wzrostu zatrudnienia (dotyczy wartości wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach). W przypadku opisanym w punkcie a) wnioskodawcy, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wskazują „(…) planowany zespół odpowiedzialny za realizację projektu oraz (…) doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Należy wskazać, kto jest odpowiedzialny ze strony wnioskodawców (w szczególności ze strony Lidera konsorcjum) za realizację projektu oraz opisać wykształcenie, doświadczenie zawodowe i formę zatrudnienia. Należy podać także planowany sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna). W przypadku, gdy wnioskodawcy nie posiadają właściwej kadry niezbędnej do realizacji projektu i zamierzają korzystać z usług zewnętrznych, należy opisać zasoby oraz doświadczenie wykonawcy / wykonawców.” W przypadku opisanym w punkcie b) istotnego znaczenia nabiera moment, w którym wnioskodawca dokonuje własnych szacunków w celu ustalenia stanu wyjściowego zatrudnienia w celu późniejszej kontroli ze strony IP czy zakładany wzrost zatrudnienia został osiągnięty. Momentem odniesienia w tej sytuacji będzie dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przy założeniu, że będzie to ostatni dzień pełnego miesiąca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W ten sposób ustalonej wartości bazowej nie podaje się we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie podaje się tylko planowany wzrost zatrudnienia. W przypadku wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach określając wartość docelową wskaźnika wskazuje się nowe miejsca pracy (etaty) mierzone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC, ang. FTE), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Oznacza to, że IP badając wzrost zatrudnienia będzie odnosiła się do wartości bazowej obliczonej w ten sam sposób. EPC oznacza, że wartość wskaźnika liczona jest średniorocznie. Posługując się prostym przykładem, jeżeli wnioskodawca zatrudni 4 osoby na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu w dniu zakończenia projektu to wartość wspomnianego wskaźnika po 12 miesiącach od zakończenia realizacji projektu będzie wynosiła 2 EPC. Wartość wskaźnika w odniesieniu do pojedynczego miejsca pracy należy obliczyć proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy w roku, np. jeżeli praca świadczona była przez okres 9 miesięcy, wartość wskaźnika wynosi 9/12, czyli 0,75 EPC. W przypadku gdy praca świadczona była w okresie krótszym niż miesiąc w pierwszym kroku należy obliczyć udział okresu przepracowanego do całego miesiąca, np. jeżeli praca świadczona była przez 15 dni czerwca, udział przepracowanego okresu wynosi 15/30 czyli 0,5 okresu miesięcznego. W celu obliczenia wartości EPC, analogicznie do pierwszego przykładu należy ustalić proporcję okresu przepracowanego w wymiarze miesięcznym do całego roku (12 miesięcy) tj. 0,5/12 co daje 0,04 EPC. Należy przy tym pamiętać o zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu: „Do określenia wartości docelowej wskaźnika należy przyjąć miejsca pracy, które: (…) - zwiększą łączną liczbę istniejących etatów w przedsiębiorstwach będących Członkami Konsorcjum – dla tego wskaźnika nie mają znaczenia sytuacje kiedy przesunięto pracowników w ramach przedsiębiorstwa będącego Członkiem Konsorcjum, bądź pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi Członkami Konsorcjum na stanowisko związane z projektem i nie zwiększono łącznej liczby pracowników u Członków Konsorcjum; - dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie).” Jeżeli chodzi o czasową nieobecność pracownika wynikającą z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego to przypadki te będą traktowane w sposób indywidualny. Usprawiedliwiona nieobecność w czasie trwania umowy w postaci urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego nie obniża wartości wskaźnika EPC, jeżeli beneficjent podejmie działania zmierzające do zatrudnienia/zatrudni osoby na zastępstwo, co może zapewnić osiągnięcie wartości EPC na zakładanym poziomie. Jeżeli chodzi o nieobecność spowodowaną chorobą pracownika sytuacja nie powinna wpływać negatywnie na wartość wskaźnika EPC, należy jednak pamiętać, że w przypadku przedłużających się nieobecności beneficjent, jeżeli to możliwe (podobnie jak w przypadkach wskazanych powyżej) powinien dążyć do zatrudnienia/zatrudnić osoby na zastępstwo, tak aby zapewnić sprawną realizację projektu.

Ad. 4 Kwestie związane ze spełnianiem przez poszczególnych konsorcjantów wymogów w zakresie inwestycji początkowej bada się w oparciu o zapisy kryterium merytorycznego dostępu nr 2, gdzie zapisano, że zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MŚP na dowolną formę inwestycji początkowej, tj. jedną z następujących form: - inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, - inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, - inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, - inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej. Powyższe bada się w odniesieniu do podmiotu, który dokonuje danej inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Ponadto zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”. Rozporządzenie nr 651/2014 określa działalności, w których nie jest możliwe udzielanie pomocy w określonych obszarach działalności, w tym m.in. działalności w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej".

Dokument znajduje się on w następującej lokalizacji: http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentamipoir/ opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczejwykluczonych- ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj