W kryteriach wyboru finansowanych operacji jest zapisane, iż dysponowanie pozwoleniem na budowę stanowi kryterium formalne wyboru projektów.

1) Proszę o wyjaśnienie sensu wymagania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku. Standardem wydaje się być podejście, iż ten dokument dostarcza się przed podpisaniem umowy, a na etapie wniosku przedstawia się program funkcjonalno-użytkowy.

2) Jeżeli wymagają Państwo pozwolenia na etapie złożenia wniosku, nie ma możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości, a następnie wykonania remontu wymagającego pozwolenia bądź zmiany sposobu użytkowania – przystosowania jej do realizacji zadań związanych z celem projektu. Jaki jest zatem sens takiego podejścia? Czy nie uważają Państwo, że blokowane jest w ten sposób wiele ciekawych inicjatyw?

3) Kryteria na str. 9 zawierają zapis: Szczegółowe warunki dotyczące terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID) zostaną określone w Regulaminie Konkursu. Tymczasem regulamin trwającego konkursu nie zawiera takich informacji. Czy należy się spodziewać zmiany tego regulaminu i związanej z tym konieczności przesunięcia terminu składania wniosków? A może należy się spodziewać zmiany kryteriów?

4) Czy akceptowalne będzie dostarczenie postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na etapie oceny formalnej, tj. z datą po złożeniu wniosku, ale przed zakończeniem oceny formalnej?

 

Ad. 1) Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest na podstawie Kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP. Powyższy dokument został przyjęty przez członków Komitetu Monitorującego POPW 2014-2020 Uchwałą nr 16/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia metodyki i kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Zgodnie z kryterium formalnym - wniosek nr 3 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę”: „Jeśli dotyczy projektu, wypełnieniem kryterium jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). Kryterium uznaje się za spełnione także w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ww. decyzji. Szczegółowe warunki dotyczące terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID) zostaną określone w Regulaminie Konkursu.” W związku z powyższym oraz zapisami dokumentacji konkursowej, załącznik do wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy to projektu) stanowią dokumenty potwierdzające dysponowanie pozwoleniem na budowę (ew. zgłoszenie, ZRiD) lub zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji. W przypadku inwestycji nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę będzie Zgłoszenie.

Ad. 2) Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08) Art. 3 ust. 11 jeśli mówimy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane „należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”. Zgodnie z zapisami ww. Prawa budowlanego, Art. 4 „Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami." Należy pamiętać, że oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu uwzględnia również prawo do dysponowania nieruchomością nie tylko na cele budowlane ale również w okresie trwałości projektu. Zatem niewłaściwe jest stwierdzenie, że przez wymaganie pozwoleń na budowę na etapie wniosku o dofinasowanie, nie ma możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości. Dodatkowo, odnosząc się do kwestii związanych z możliwością kwalifikowania określonych wydatków ze względu na moment ich powstania informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w Rozdział 15 Pomoc publiczna, pkt. 4 mowa jest o tym, że „Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty tzn. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu”. Jednocześnie w pkt. 5 mowa jest o tym, że: „Rozpoczęcie realizacji projektu objętego pomocą publiczną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku dofinansowanie skutkuje uznaniem za niekwalifikowane wszystkich wydatków w ramach projektu. Jeśli realizacja projektu rozpocznie się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.” Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć przez rozpoczęcie projektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014—2020: „§8. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w §1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, do dnia określonego w umowie.” Zatem, zakup nieruchomości przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie naruszy efektu zachęty jednak będzie uznany za wydatek niekwalifikowalny. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie” przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca musi przedstawić kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy kompletu prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID) (jeśli dotyczy). W przypadku Zgłoszenia robót budowlanych warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o dofinasowanie, będzie dostarczenie potwierdzenia o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych (niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) w formie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ w trybie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe miało na celu upewnienie się, że projekty wybrane w ramach konkursu będą posiadały na etapie podpisania umowy o dofinansowanie ten rodzaj zgody budowlanej, który będzie uprawniał do rozpoczęcia prac budowalnych niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania.

Ad. 3) Poprzez Regulamin konkursu należy rozumieć regulamin wraz z załącznikami. W załączniku nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, część XIV. Przygotowanie do realizacji projektu, pole „Posiadane przez Wnioskodawcę i pozostałych członków konsorcjum lub planowane do uzyskania dokumenty administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej po zrealizowaniu projektu” (strona 30) zapisano: „(…) Wnioskodawca powinien dysponować wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRiD) lub zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji ważnymi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.” Nie planuje się zmian dokumentacji konkursowej w niniejszym zakresie.

Ad. 4) Informuję, że ocenie podlegają tylko te dokumenty, które powstały nie później niż do daty złożenia wniosku. Dokumenty z datą po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie mogą stanowić podstawy do wykazania spełnienia kryterium oceny wniosku o dofinansowanie.