W ramach konkursu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP możliwy jest zakup nieruchomości. W ramach projektu, który chcielibyśmy złożyć planujemy zakupić nieruchomość - budynek. Bardzo proszę o odpowiedź czy we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego działania musimy wskazać jaka to będzie konkretnie nieruchomość (budynek), co do adresu, numeru księgi wieczystej, itp. Czy już na etapie składania wniosku trzeba mieć wybraną nieruchomość, którą później będzie można nabyć? Czy można po prostu we wniosku aplikacyjnym wskazać cechy nieruchomości, np. powierzchnię, liczbę pomieszczeń, rodzaj pomieszczeń, itp. i wówczas po rozpoczęciu realizacji projektu można znaleźć i zakupić budynek spełniający wskazane we wniosku parametry. Zakładając, że nieruchomość zostanie zakupiona na terenie realizacji projektu.

 

Powyższe koncepcja projektu, w której brak wskazania konkretnej do zakupu nieruchomości może budzić uzasadnione wątpliwości oceniających w zakresie spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów: 1. Kryterium merytoryczne dostępu nr 10 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”. Zgodnie z zapisami kryterium „Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez Wnioskodawcę (każdego z członków konsorcjum) działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności Wnioskodawcy (każdego z członków konsorcjum).” Brak wskazania konkretnej nieruchomości, którą wnioskodawca zamierza zakupić w ramach projektu może znacznie utrudnić ocenę w ramach wskazanego kryterium, co ostatecznie może doprowadzić do uznania niekwalifikowalności wydatku. Trudno ocenić, czy wysokość kosztów przewidzianej nieruchomości została określona prawidłowo oraz czy nieznana na dzień składania wniosku lokalizacja nieruchomości pozwoli na realizację zakładanych w projekcie celów. Nieznany będzie również status nieruchomości i ogólnie rzecz biorąc możliwość zakupu nieruchomości o założonych parametrach m.in. z powodu trudności w określeniu czy na rynku znajdzie się sprzedający i czy istnieje podaż nieruchomości o wskazanych przez wnioskodawcę parametrach. 2. Kryterium merytoryczne rankingujące nr 3 „Przygotowanie do realizacji projektu”. W ramach niniejszego kryterium merytorycznego rankingującego projekt musi uzyskać minimum 1 punkt. Zgodnie z opisem kryterium projekt otrzymuje 0 pkt m.in. w przypadku, gdy zachodzi, przynajmniej jedno z poniższych: -brak informacji/danych w zakresie przygotowania Wnioskodawcy do realizacji projektu lub przedstawione informacje/dane są niespójne lub niewiarygodne; -Wnioskodawca przedstawił nierealny harmonogram pozyskania niezbędnych dokumentów administracyjnych; -ryzyko projektu podważa możliwość jego realizacji; -posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby Wnioskodawcy są niewystarczające do realizacji projektu. Przedstawiona w pytaniu koncepcja może budzić wątpliwości oceniających w ramach powyższych punktów z racji trudności w ocenie wiarygodności przyjętych założeń projektu w związku z problemami przedstawionymi w punkcie 1. Dodatkowo, zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, Część VII Miejsce realizacji projektu, pole Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy): Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach należy wskazać wszystkie lokalizacje powielając odpowiednio tę część formularza. Należy pamiętać, że miejsce realizacji projektu w ramach poddziałania 1.3.2 musi znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego), co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe miejsca realizacji projektu muszą być zlokalizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Charakterystyki pól są takie same jak dla odpowiadających im pól we wcześniejszych częściach formularza. Powyższy zapis odwołuje się do pola Główna lokalizacja projektu gdzie określono, że: Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji dotyczących, co najmniej województwa, powiatu, gminy i miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion (NUTS 3) poprzez wybranie jednej opcji z listy. Dane zawarte w tej części wniosku będą służyły do dokonania oceny spełnienia kryterium formalnego – projekt nr 1 „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.” oraz kryterium merytorycznego rankingującego nr 9 „Projekt jest zlokalizowany na obszarach wiejskich.”.