W związku planowanym naborem II edycji konkursu do poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP proszę o przedstawienie stanowiska PARP (oraz Instytucji Zarządzającej) co do zasad dopuszczalności uznania jako wydatki kwalifikowane wydatków inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych o których mowa § 5 ust.5 regulaminu konkursu na maksymalnym poziomie 15% wszystkich kosztów kwalifikowanych. 1) Czy prawidłowa jest interpretacja wyznaczająca podstawę uznania limitu 15% całkowitej wartości projektów w przypadku poniesienia nakładów związanych z budową i wyposażeniem obiektu rekreacyjno-turystycznego (ściśle powiązanego z produktem sieciowym) w którym znajdować się będą (na wyodrębnionej kondygnacji) miejsca noclegowe. 2) Jaka jest podstawa limitu w przypadku poniesienia nakładów związanych z budową i wyposażeniem zaplecza rekreacyjno-turystycznego (1 obiekt) i oddzielnie bazy noclegowej jako 2 obiekt- czy limit 15% budowy odnosić się będzie jedynie do nakładów całkowitych związanych z budową i wyposażeniem samej części noclegowej?

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych nie uległ zmianie w dokumentacji konkursowej dla drugiego naboru w stosunku do pierwszego. Dlatego też tak jak dotychczas oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe. Zatem koszty budowy np. pola kempingowego powinny być wliczane do limitu 15% w całości. W przypadku budowy w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi. Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.