We wzorze wniosku o dofinansowanie w sekcji VI Członkowie konsorcjum - informacje ogólne należy podać informacje, a mianowicie, czy: członek konsorcjum realizował projekt inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany niniejszy projekt? Czy należy w tym miejscu uwzględnić ewentualnie otrzymane wsparcie w ramach RPO? W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, iż NUTS 3 to podregiony grupujące powiaty. A RPO były dedykowane wyższemu poziomowi, czyli NUTS 2.

W ramach całej dokumentacji konkursowej w ramach POPW 1.3.2 (http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-3-2- tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-ii-2016) nie udało mi się znaleźć informacji nt. analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska, co jest jasno wskazane np. w ramach POPW 1.3.1 -> http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-3-1- wdrozenie-innowacji-przez-msp-2016-r, gdzie taki dokument widnieje jako dokument niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. Pytanie, czy należy przeprowadzić taką analizę? I, czy należy ją przeprowadzić dla całego projektu, czy dla każdego zadania w ramach członków konsorcjum?

Ad. 1 Zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu konkursu nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, część VI. Członkowie konsorcjum – informacje ogólne, pole W okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu wnioskodawca realizował projekt inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany niniejszy projekt należy wskazać czy dany Członek Konsorcjum w okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie niniejszego projektu, realizował projekt inwestycyjny objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany niniejszy projekt. W przypadku zaznaczenia opcji „TAK” należy podać nr umowy, kwotę uzyskanej pomocy (dofinansowania), kwotę wydatków kwalifikowalnych, datę podpisania umowy oraz datę zakończenia projektu. W przypadku realizacji kilku takich projektów należy podać ww. dane dotyczącego każdego z nich. Zgodnie z art. 14 ust. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER) każdą inwestycje początkową rozpoczęta przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie NUTS 3 uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego. W przypadku, gdy jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym projektem inwestycyjnym, łączna kwota pomocy na jednostkowy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć skorygowanej kwoty pomocy na duże projekty inwestycyjne. Nie ma przy tym znaczenia czy otrzymana pomoc została przyznana w ramach RPO danego województwa.

Ad. 2 Załącznik, o którym mowa „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” nie stanowi obowiązkowego załącznika w ramach dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW. Informacje na temat kwestii środowiskowych wnioskodawca podaje we wniosku o dofinansowanie w części XIV. Przygotowanie do realizacji projektu - Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Informacje podane w części XIV posłużą m.in. do oceny wniosku w zakresie następujących kryteriów: a) Przygotowanie do realizacji projektu b) Dysponowanie pozwoleniem na budowę. Badane będą spójność i wiarygodność przedstawionych informacji; realistyczność wykonania zakładanego harmonogramu pozyskania niezbędnych dokumentów administracyjnych (w tym w szczególności, jeśli dotyczy pozwolenia na budowę oraz dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) oraz uznanie posiadanych przez wnioskodawcę zasobów za wystarczające do realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dokumentacją konkursową wśród dokumentów, które wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w celu zawarcia umowy o dofinansowanie znajduje się kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy kompletu prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). Powyższe oznacza, że do momentu podpisania umowy o dofinansowanie wnioskodawca musi posiadać wszelkie dokumenty administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji, w tym z zakresu ochrony środowiska – wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę fakt, że ewentualne uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska czy przeprowadzenie postepowania OOŚ następuje przed wydaniem pozwolenia na budowę w praktyce nie jest możliwa realizacja projektów dla których nie przeprowadzono wymaganych prawem czynności związanych z ochroną środowiska, w tym nie uzyskano niezbędnych decyzji administracyjnych. Załącznikiem stosowanym w ramach poddziałania 1.3.1 „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” można posługiwać się pomocniczo – nie ma natomiast obowiązku załączania go na którymkolwiek etapie aplikowania o dofinansowanie projektu. Ponadto wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku o dofinansowanie w części XVIII. Oświadczenia, punkt 19 odnośnie tego czy projekt zawiera przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.