Według dokumentacji konkursowej przedsiębiorca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane środki na realizację inwestycji. Promesa bankowa powinna zawierać zapis, iż jeśli przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie o bank/instytucja finansowa zapewni kredyt bądź pożyczkę. Pytanie 1. Czy w promesie, aby spełnić powyższe, może znaleźć się zapis w niniejszej promesie, że np.: Warunkami zawarcia umowy kredytu i uruchomienia środków z kredytu są: 1/ ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w formie: hipoteki na nieruchomości, weksla własnego in blanco poręczonego, pełnomocnictwa do rachunku, 2/ opłacenia prowizji za udzielenie kredytu? Pytanie 2. Czy przedsiębiorca powinien posiadać dodatkową promesę na kredyt obrotowy na obsługę podatku VAT?

 

Ad.1. Wśród warunków w promesie bankowej mogą znaleźć się przytoczone w pytaniu zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. Dopuszczalne są również zapisy warunkujące podpisanie umów kredytowych od ustanowienia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu lub od przedstawienia w banku umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a PARP.

Ad. 2. Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do pokrycia wydatków w ramach projektu.

Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej (w tym na pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem do czasu uzyskania refundacji). Jeżeli obsługa podatku VAT wymaga w tym przypadku posiadania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytu obrotowego, z racji braku możliwości zapewnienia płynności finansowej w projekcie to promesa może być (ale nie musi) dokumentem potwierdzającym wykonalność finansową projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu oraz na zapewnienie jego płynności finansowej niezależnie od tego czy zaplanowane wydatki są kwalifikowalne czy też nie.