Witam, czy samorządowa instytucja kultury prowadząca działalność odpłatną, z której zysk przeznacza na cele statutowe, zarządzająca atrakcją turystyczną może być partnerem (lub liderem) konsorcjum w ramach niniejszego działania? Samorządowe instytucje kultury nie podlegają wpisowi do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jak również do KRS, podlegają natomiast wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez każdy samorząd. Statut określa zakres działalności, który stanowi działalność odpłatną.

 

Zgodnie art. 9 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (u.o.p.d.k.; Dz.U.2012.406 j.t. z dnia 2012.04.16 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie takiej działalności. W celu utworzenia samorządowej instytucji kultury jednostka samorządu terytorialnego (organizator) wydaje akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury. Instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora (jst). Wpis do rejestru warunkuje możliwość uzyskania przez nią osobowości prawnej i rozpoczęcia działalności (art. 14 ust. 1 u.o.p.d.k.). Samorządowa instytucja kultury, jako osoba prawna, jest całkowicie odrębnym od jednostki samorządu terytorialnego podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującym w ramach posiadanych środków. Samodzielność instytucji kultury oznacza także, że organizator nie może w sposób dowolny modyfikować zakresu jej działalności. Zgodnie z u.o.p.d.k. art. 3 ust. 2 „Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.” Biorąc powyższe pod uwagę samorządowa instytucja kultury nie może uczestniczyć w projekcie, jako członek konsorcjum w poddziałaniu 1.3.2 POPW.