Zapisy Załącznika nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu §4. Członkowie konsorcjum i umowa konsorcjum, mówią iż ust. 3 „Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od członka konsorcjum.” oraz ust. 4 „Beneficjent zapewnia, że członkowie konsorcjum nie będą dokonywać zakupu towarów lub usług od innego członka konsorcjum.” Czy to dotyczy środków kwalifikowalnych czy dotyczy wszelkich innych transakcji pomiędzy konsorcjantami w trakcie realizacji projektu?

Przytoczone w pytaniu zapisy §4 ust 3 i 4 wzoru umowy o dofinansowanie Projektu dotyczą zakazu wzajemnego zakupu towarów lub usług od podmiotów będących razem w konsorcjum (beneficjent i pozostali członkowie konsorcjum) w zakresie wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu.