Zwracam się uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego dokumentów potwierdzających posiadanie środków na zapewnienie finansowania projektu. Opis kryterium nr 8 „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” przedstawia się następująco: „Ocenie podlega, czy Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli przedsiębiorca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy lub za dotychczasowy okres działalności lub przedstawić bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. kredyt inwestycyjny, leasing), Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające powyższe, np. promesę/umowę kredytową, promesę/umowę leasingową. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – kryterium niespełnione - Wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 1 pkt – kryterium spełnione - Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.” Prosiłbym o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o potwierdzenie czy dokumenty, takie jak potwierdzenie posiadania środków pieniężnych na lokacie bankowej (zaświadczenie z banku lub inny dokument) w wysokości co najmniej wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło właściwą i akceptowalną formę zapewnienia finansowania projektu przez wnioskodawcę i konsorcjantów? Jeśli posiadanie środków na lokacie bankowej jest dokumentem wystarczającym, to czy mają Państwo wytyczne, co do parametrów tejże lokaty? Okres zamrożenia środków?

2. W jaki sposób będzie weryfikowana wiarygodność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak np. pożyczki od osoby prywatnej? Czy wystarczy wykazanie posiadania środków na lokacie bankowej przez pożyczkodawców (analogicznie jak w pytaniu nr 1) w wysokości co najmniej wkładu własnego na pokrycie kosztów kwalifikowanych? Prosiłbym Państwa o pilne i konkretne ustosunkowanie się do ww. zapytań, gdyż opis kryterium nie precyzuje ww. kwestii. Pozwoli to uniknąć nieporozumień na etapie oceny wniosku.

 

Ad.1) Zgodnie z przytoczonymi przez Państwa w pytaniu zapisami dokumentacji konkursowej weryfikacja, czy wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada środki do sfinansowania wydatków w projekcie zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli przedsiębiorca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy lub za dotychczasowy okres działalności lub przedstawić bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Niemniej jednak jeżeli zdolność do sfinansowania wydatków przez dany podmiot miałaby wynikać z innych niż wskazane powyżej dokumentów lub przedstawione w załącznikach dane mogą budzić wątpliwości oceniających wnioskodawca powinien załączyć również inne dokumenty. Mogą to być np. wskazane przez pytającego potwierdzenie posiadania środków pieniężnych na lokacie bankowej. Ocena czy tak wykazane środki są wystarczające do realizacji projektu przez dany podmiot zostanie dokonana przez Panel ekspertów na etapie oceny merytorycznej projektu. Nie są określone parametry ewentualnej lokaty, w tym okres zamrożenia środków. Należy jednak pamiętać, że ocenie będzie podlegała wiarygodność wskazanego źródła finansowania wydatków oraz faktyczna możliwość skorzystania z niego. Należy również podkreślić, że zadane pytanie odnosi się do wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych. W ramach kryterium merytorycznego dostępu nr 8 Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu ocenie podlega natomiast czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu oraz na zapewnienie jego płynności finansowej niezależnie od tego czy zaplanowane wydatki są kwalifikowalne czy też nie. Ad. 2) Zgodnie z przytoczonymi w pytaniu zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W opisanej w pytaniu sytuacji niewystarczające będzie załączenie potwierdzenia posiadania środków na lokacie bankowej przez osobę fizyczną zamierzającą udzielić pożyczki. Jak wskazano w przytoczonych zapisach kryterium ocenie podlega również wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania. Zobowiązanie do udzielenia pożyczki w takim przypadku powinno zostać dodatkowo usankcjonowane w umowie pomiędzy podmiotem zamierzającym udzielić pożyczki a wnioskodawcą lub konsorcjantem. Ocena czy tak zaplanowane źródła finansowania są wiarygodne/realne do pozyskania zostanie dokonana przez Panel ekspertów na etapie oceny merytorycznej projektu, przy uwzględnieniu m.in. zapisów przedstawionych dokumentów. Podobnie jak w ad. 1) należy również podkreślić, że wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu oraz na zapewnienie jego płynności finansowej niezależnie od tego czy zaplanowane wydatki są kwalifikowalne czy też nie.