9 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-26-0001/16 „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór projektu zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia).

Przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa).
Przedmiot projektu:
1. Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego;
2. Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach;
3. Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;
4. Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:
- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 25 szt.;
- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 3 000 osób;
- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 72,39 km;
- liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.,
- długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - 7,65 km,
- długość wybudowanych buspasów – 3,11 km
- długość wybudowanych dróg dla rowerów - 1,5 km.

Realizacja projektu przyczyni się do:
- skrócenia czasu podróży komunikacją miejską, poprzez budowę bus pasów, ronda turbinowego, sygnalizacji świetlnej, zakup nowych autobusów (mniejsza awaryjność);
- integracji transportu publicznego - nowy tabor będzie obsługiwał linie, łączące największe osiedla z dworcem PKP i Centrum Komunikacyjnym, które powstanie na bazie dawnego dworca PKS;
- powstania łańcuchów ekomobilności, poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, przebudowę przystanków, budowę pętli autobusowych;
- objęcia transportem publicznym obszarów dotąd nieobsługiwanych ;
- poprawy mobilności osób z niepełnoprawnością, poprzez dostosowanie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych dla osób niepełnosprawnych; wyposażenie tablic w system głosowy (uruchomienie pilotami lub wciskając przycisk); niskopodłogowe autobusy z systemem wewnętrznych i zewnętrznych. zapowiedzi głosowych, nisko zamontowane pasy bezpieczeństwa i przyciski.

Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach
Beneficjent: Gmina Kielce
Koszt całkowity inwestycji: 104 110 399,46 PLN
Kwota dofinansowania: 79 143 952.38 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. - 31 marca 2020 r.