10 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-06-0001/16 „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF".

Beneficjent: Gmina Lublin
Koszt całkowity inwestycji: 89 388 465,73 PLN
Kwota dofinansowania EFRR: 63 800 000,00 PLN
Zakończenie realizacji rzeczowej: 28 września 2018 r.

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Stanowi on kontynuację zrealizowanego w ramach PO RPW 2007-2013 projektu pt.: „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie", który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie i przyczynił się do poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej.

Wnioskowane przedsięwzięcie jest projektem kompleksowym, obejmującym:
- budowę ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, Nadbystrzycką i Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą wraz z buspasami i trakcją trolejbusową, budowę brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą,
- zakup taboru niskoemisyjnego: 15 sztuk trolejbusów,
- oraz rozbudowę systemu telematycznego: system informacji przystankowej.