12 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-18-0001/16 „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór powyższego projektu został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju. Wybór projektu zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia).

Jego celem jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.

Przedmiot projektu:

 1. Zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym (wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej);
 2. Budowa/przebudowa 137 zatok autobusowych oraz 136 zespołów przystankowych;
 3. Budowana jednej pętli autobusowej;
 4. Budowa Dworca Lokalnego;
 5. Budowa/rozbudowa/przebudowa 4 ulic oraz infrastruktury w zakresie skrzyżowań (6 skrzyżowań oraz 3 sygnalizację włączone w system ITS), infrastruktura w zakresie ITS oraz inwestycje w zakresie pieszo - rowerowym.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • skrócenia czasu podróży komunikacją miejską,
 • integracji infrastrukturalnej funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu szynowego;
 • powiązania transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową,
 • objęcia świadczoną usługą przewozów pasażerskich, w ramach transportu miejskiego, obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
 • poprawy mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie,
 • poprawy efektywności energetycznej transportu miejskiego poprzez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 50 szt. (tabor napędzany ON i energią elektryczną);
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 6950 osób;
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 176,92 km;
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 36,40 km;
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 3,74 km;
 • Liczba wybudowanych obiektów ,,Bike&Ride” – 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.

Realizowane przedsięwzięcie jest komplementarne z innymi projektami Gminy Miasto Rzeszów, które zrealizowano w ramach PO RPW 2007-2013:

 1. Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic;
 2. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Nazwa projektu: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Koszt całkowity inwestycji: 198 475 558,85 PLN

Kwota dofinansowania: 141 244 236,03 PLN

Okres rzeczowej realizacji projektu: 9 grudnia 2014 r. - 31 grudnia 2018 r.