Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-26-0002/16 „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. Projekt będzie realizowany  w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór projektu zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia).

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Projekt wpłynie m.in. na skrócenia czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

Przedmiot projektu:

- wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury,

- zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej,

- zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

- doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych,

- budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej
z Witosa,

- budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do
ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej,

- budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od
ul. Witosa do granicy miasta,

- budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12
w Kielcach),

- poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę
ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP
z al. Solidarności.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

- całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej - 10,52 km,

- liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.,

- długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe wyniesie 47,16 km,

- długość wybudowanych dróg dla rowerów wyniesie 6,14 km.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

- skrócenia czasu podróży komunikacją miejską – poprzez wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS), budowę i rozbudowę dróg i sygnalizacji świetlnej,

- rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego,

- obsługi komunikacją obszarów dotąd nieobsługiwanych – przedłużona ul. Olszewskiego,
a także nowa droga na os. Dąbrowa będzie przebiegała przez nowy teren, przez który zostanie poprowadzona komunikacja autobusowa miejska,

- poprawy mobilności osób z niepełnoprawnością poprzez dostosowanie przejść dla pieszych
i przystanków autobusowych do osób niepełnosprawnych, montaż w autobusach systemów zapowiedzi głosowych, przystosowanie Centrum Komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. informacje w języku Braille’a, linie naprowadzające, sygnały dźwiękowe, pasy bezpieczeństwa), montaż tablic LCD ”koralikowych” umożliwi osobom niesłyszącym, uzyskanie wizualnej prezentacji bieżącej informacji o położeniu autobusu oraz
o przebiegu trasy;

- poprawy efektywności energetycznej transportu miejskiego poprzez wdrożenie systemu ITS.

Nazwa projektu: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Beneficjent: Gmina Kielce

Koszt całkowity inwestycji: 196 588 400,78 PLN

Kwota dofinansowania: 152 617 054,64 PLN

Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 r. - 31 marca 2021 r.