Utworzono: 22 czerwca 2017

21 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach XII, przedostatniego etapu konkursu nr 1/2016 dla Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XI etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 14 czerwca 2017

Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisali dziś umowy o dofinansowanie projektów „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”.

więcej

Utworzono: 13 czerwca 2017

12 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-18-0001/16 „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

więcej

Utworzono: 12 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-26-0002/16 „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. Projekt będzie realizowany  w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór projektu zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia).

więcej

Utworzono: 12 czerwca 2017

9 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt Nr POPW.02.01.00-26-0001/16 „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”.

więcej

Utworzono: 7 czerwca 2017

Informujemy, że wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu w ramach Etapu II działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję", polegającą na wprowadzeniu dodatkowego zapisu w § 3 ust. 4, że w przypadku odrzucenia wniosku lub pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, wnioskodawca ma możliwość złożenia poprawionego wniosku nie później niż 7 miesięcy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I. Wprowadzona zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

więcej