Utworzono: 8 grudnia 2017

Prezentujemy kolejną listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

 

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017

4 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt nr POPW.02.01.00-18-0002/16 pod nazwą ,,Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017

Prezentujemy kolejną listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2017

W szóstym etapie naboru w ramach działania 1.4 POPW Etap II, w okresie od 1 do 30 listopada 2017 r., złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14 327 210,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach II etapu działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 października 2017 r.

Utworzono: 28 listopada 2017

27 listopada br. w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z firmą Arbudy Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu Archipelag Roztocze. Wartość udzielonego wsparcia to ponad 13 mln zł, przy całkowitym koszcie inwestycji blisko 19 mln zł. 

więcej

Utworzono: 22 listopada 2017

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) zmianie uległ załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – wzór umowy o dofinansowanie projektu.

więcej