Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Data wytworzenia: 22 sierpień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w drugim etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 3 300 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach czwartego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.09 do 21.10.br.) .

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach I Etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Data wytworzenia: 02 sierpień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 POPW „Wdrażanie innowacji przez MŚP". W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 320 153 187,91 zł.
PARP oczekuje na dokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych, które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej. Przedsiębiorstwa z sektora MSP, prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania wzornictwem lub planują wprowadzić na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" PO PW.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.