Utworzono: 22 listopada 2017

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) zmianie uległ załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – wzór umowy o dofinansowanie projektu.

więcej

Utworzono: 22 listopada 2017

W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Polska Wschodnia jest 5 nowych konkursów na kwotę minimum 455 mln zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 21 listopada br.) zawiera również konkurs w ramach działania 1.4  "Wzór na konkurencję", ogłoszony w 2017 r., którego zakończenie przypada w maju 2018 r.

więcej

Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w makroregionie. Fundusze z UE rozwijają start-upy, a także firmy, które wykorzystują w produkcji i usługach prace badawczo-rozwojowe.

Utworzono: 15 listopada 2017

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach etapu I działania 1.4 POPW. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostały złożone 230 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 15 201 139,00 zł.

więcej

Utworzono: 13 listopada 2017

103 zamiast 90 start-upów otrzyma wsparcie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej". Dzięki zwiększeniu puli środków o ponad 9 mln zł, dodatkowo 13 start-upów będzie mogło zrealizować swoje pomysły w ramach projektów na kwotę ponad 10,17 mln zł.

więcej