Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zamówień prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 - nabór nr 3 Etap II.

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

Utworzono: 24 sierpnia 2017

Ponad 10 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sfinansuje projekty 26 przedsiębiorstw wybranych w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” Programu Polska Wschodnia.

więcej