Utworzono: 27 października 2017

27 października  br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 podpisała z Gminą Lublin umowę o dofinansowanie projektu nr POPW.02.01.00-06-0004/16 „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”. Wartość udzielonego dofinansowania  - 82 663 757,52 PLN.

więcej

Utworzono: 19 października 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach IV etapu w konkursie 3 poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 żaden wniosek nie spełnił kryteriów wyboru i nie przyznano dofinansowania.

więcej

Prezentujemy kolejną listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Utworzono: 17 października 2017

16 października 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt pod nazwą ,,Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru  w centralnej części obszaru LOF”.

więcej

Utworzono: 12 października 2017

Zakończył się V etap 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW obejmujący okres od 1 września do 11 października 2017 r.

więcej