Instytucja Zarządzająca POPW w dniu 7 lutego 2017 r. zatwierdziła wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski POPW 2014-2020, i zarekomendowała zawarcie umowy o dofinansowanie.

Beneficjent: Gmina Lublin
Koszt całkowity inwestycji: 89 388 465,73 PLN
Kwota dofinansowania EFRR: 63 800 000,00 PLN
Zakończenie realizacji rzeczowej: 28 września 2018 r.