Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.
Przedmiotowe zmiany obejmują:
1. § 3 ust. 4 – zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie z 65 600 000,00 zł na 70 600 000,00 zł;
2. § 3 ust. 5 – aktualizację kwot alokacji w poszczególnych etapach w harmonogramie nabo-ru wniosków w związku ze zmianą w § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Dokumentacja