Utworzono: 15 marca 2018

Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia zaktualizowała Listę sprawdzającą poprawność zastosowania właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy przed jej wszczęciem.

więcej

Utworzono: 5 grudnia 2017

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).

więcej

Utworzono: 30 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Utworzono: 16 marca 2017

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 15 marca 2017

Informujemy, że  zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 .

więcej

Utworzono: 13 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

więcej