Utworzono: 30 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Utworzono: 16 marca 2017

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 15 marca 2017

Informujemy, że  zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 .

więcej

Utworzono: 13 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

więcej

Utworzono: 1 marca 2017

Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom Programu Polska Wschodnia (POPW) sprawne wdrażanie projektów. Zmieniony dokument stosuje się od 20 lutego 2017 r. 

więcej

Utworzono: 18 października 2016

Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.

więcej