Utworzono: 1 marca 2017

Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom Programu Polska Wschodnia (POPW) sprawne wdrażanie projektów. Zmieniony dokument stosuje się od 20 lutego 2017 r. 

więcej

Utworzono: 18 października 2016

Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.

więcej

Utworzono: 29 stycznia 2016

Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia (KM POPW) przyjął kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Oznacza to, że zasady wyłaniania projektów dotyczące wszystkich działań programu są już zatwierdzone.

więcej

Utworzono: 27 października 2015

W dniu 19 października 2015 r. w Warszawie, podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia przyjęto kryteria wyboru projektów kolejnych działań oraz Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej

Utworzono: 27 sierpnia 2015

Dokument określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia. Uszczegóławia również warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2015

Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu realizowanego przy współudziale ze środków Unii Europejskiej.

więcej