Informujemy o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom Programu Polska Wschodnia (POPW) sprawne wdrażanie projektów. Zmieniony dokument stosuje się od 20 lutego 2017 r. 

Zasadnicze zmiany w Wytycznych to:

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących zasady rozeznania rynku poprzez wskazanie, że zasadę rozeznania rynku stosuje się dla wydatków od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN (rozdział 8 – Szczegółowe warunki i procedury dotyczące ponoszenia wydatków);
  • doprecyzowanie w zakresie zasady konkurencyjności: jako uproszczenie wprowadzono wprost odniesienie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, znowelizowanych w 2016 r. (rozdział 8 – Szczegółowe warunki i procedury dotyczące ponoszenia wydatków);
  • doprecyzowanie, iż beneficjent może w umowie o dofinansowanie wskazać partnera lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach umowy o dofinansowanie (rozdział 5 – Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych);
  • dostosowanie do zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 stosuje się od dnia 20 lutego 2017 r. tj. ogłoszenia przez Ministra Rozwoju i Finansów komunikatu w sprawie zmiany Wytycznych w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Aktualny dokument można znaleźć na: