Utworzono: 14 listopada 2018

Informujemy o aktualizacji wykazu imprez targowych w branżowych programach promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Aktualne wersje programów są zamieszczone na stronie internetowej PARP dedykowanej dla poddziałania 3.3.3 PO IR. Zobacz dokumentację programową i aktualne wersje programów promocji.

Utworzono: 5 listopada 2018

W Regulaminie konkursu nr 3/2018 w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uległy zmianie kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Utworzono: 5 listopada 2018

31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej*. W generatorze złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 433 014,50 zł, w tym 2 w woj. mazowieckim na kwotę 130 352,00 zł.

*konkurs nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 2 listopada 2018

31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W IV rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 216 184 274,52 zł. W konkursie dla miast średnich złożono 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 89 958 497,00 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w IV rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w V rundzie, która zakończy się 5 grudnia br.

Jednocześnie przypominamy, że będzie to ostatnia runda w ramach konkursów nr 1 i 2 w 2018r. W ramach tej rundy w ostatnim dniu naboru (tj.05.12.2018r.) wnioski mogą być składane do godz. 16.00.

Utworzono: 2 listopada 2018

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków w ramach Ochrony własności przemysłowej.

Złożone wnioski o dofinansowanie nie spełniły kryteriów wyboru projektów i nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem i liczbą otrzymanych punktów.

*Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 runda III konkursu nr 1/2018.

Utworzono: 2 listopada 2018

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy Designu dla przedsiębiorców *.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 308 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 163 046 685,96 zł, z czego:

  • 38 wniosków na łączną kwotę15 590 609,05 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 270 wniosków na łączną kwotę 147 456 076,91 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

W całym konkursie nr 1/2018, we wszystkich rundach złożono 533 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 278 014 746,73 zł, z czego:

  • 86 wniosków na łączną kwotę 39 947 342,05 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 447 wniosków na łączną kwotę 238 067 404,68 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

*Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs nr 1/2018.

Utworzono: 31 października 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach II rundy Bonów na innowacje*.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 4 projektom, w tym 2 z województwa mazowieckiego i 2 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem i liczbą punktów otrzymanych przez projekt.

*Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs nr 2/2018.

Listy projektów