27 listopada 2018

26 przedsiębiorców korzysta ze Wsparcia prawnego dla start-upów

18 listopada 2018 r. podpisana została ostatnia umowa o udzielenie wsparcia prawnego w programie Wsparcie prawne dla start-upów.

 

W tegorocznej edycji programu zawartych zostało 27 umów na łączną kwotę 485 677,00 zł. Ze wsparcia w formie usług doradczych korzysta 26 przedsiębiorców. Nabór wniosków, który rozpoczął się 4 lipca 2018 r. ze względu na duże zainteresowanie został wstrzymany już 18 września 2018 r. Do tego czasu przyjęto 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 zł, co stanowiło 133,95 % dostępnej alokacji. Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia publikowane były na bieżąco na stronie programu. Ogłoszona jest tam również lista wnioskodawców, z którymi zawarto umowy o udzielenie wsparcia oraz lista rezerwowa, na której znalazły się wnioski rekomendowane do otrzymania wsparcia w ramach programu, a które ze względu na wyczerpanie środków go nie otrzymały. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 3 z nich nie spełniły kryteriów weryfikacji i otrzymały negatywną ocenę.

 

W tym roku na sfinansowanie programu przeznaczono 0,5 mln zł z budżetu państwa. W ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia prawnego w formie usług doradczych w zakresie:

 • przygotowania start-upu do legal due-dilligence,
 • analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu,
 • analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu,
 • przygotowania umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu,
 • konsultacji prawnych w wymiarze 5 godzin, z których można skorzystać tylko łącznie z innymi usługami wymienionymi powyżej.

Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców usługą, poza konsultacjami, było przygotowanie start-upu do legal due-diligence oraz przygotowanie umowy z kontrahentem. Średnia wysokość dofinansowania usług prawnych dla jednego start-upu wyniosła 18 680,00 zł, przy możliwym maksymalnym jednostkowym dofinansowaniu 20 tys. zł.

Do końca listopada kancelarie wybrane przez PARP jako operatorzy programu zakończą świadczenie usług prawnych dla start-upów. Przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia 7 kancelarii prawnych, w tym 2 działających w programie jako konsorcja. Są to:

 1. Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z Krakowa
 2. Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. z Poznania
 3. Kancelaria Adwokacka Whitestonelegal Tymon Kulczycki z Warszawy
 4. Lawmore Sp. z o.o. z Warszawy
 5. Kancelaria Radcy Prawnego Igor Bąkowski z Warszawy
 6. Konsorcjum: DGP Doniec Górecki Sp.k. z Krakowa oraz Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Sp.p. z Krakowa
 7. Konsorcjum: Szymański & M. Wyjatek Adwokaci s.c. z Poznania, Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik i Wspólnicy Radcowie Prawni s.c. zŁodzi oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Pałucki & Adwokat Jakub Szkutnik s.c. z Krakowa

Najczęściej wybieraną przez start-upy kancelarią było konsorcjum DGP Doniec Górecki Sp.k. i Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Sp.p. Z usług tej kancelarii w ramach programu korzysta 17 start-upów na 26 przedsiębiorców biorących udział w programie. Więcej niż jeden raz przedsiębiorcy wybierali także usługi świadczone przez Lawmore Sp. z o.o. z Warszawy oraz Kancelarię Radcy Prawnego Igor Bąkowski z Warszawy (odpowiednio 4 i 2 przedsiębiorców korzysta z pomocy prawnej tych podmiotów).

W 2019 r. planowana jest kolejna edycja programu, ze zbliżoną pulą wsparcia.

Opublikowano: 27.11.2018 14:07
Poprawiono: 27.11.2018 14:16
Modyfikujący: 
Udostępniający: 
Autor dokumentów: