1 października 2019

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla działania Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • 12 ust. 6 pkt 1 – Zgodnie ze stanowiskiem IZ POPW, w celu zapewnienia zgodność wartości wydatków wykazywanych do rozliczenia z wartością wydatków ujętych w ewidencji księgowej beneficjenta, w umowach o dofinansowanie zawieranych w ramach działania zmieniono brzmienie przypisu nr 12.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia publikacji wzoru umowy.

Opublikowano: 01.10.2019 14:10
Poprawiono: 01.10.2019 14:10
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: