2 grudnia 2021

Branża chemiczna: innowacyjne rozwiązania i globalizacja gospodarki

Trendem o największym znaczeniu dla polskiej branży chemicznej jest postępujący rozwój Przemysłu 4.0, pogłębiająca się globalizacja oraz nasilająca się indywidualizacja produkcji – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna. Premiera raportu podsumowującego I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021 odbędzie się podczas wydarzenia PARP 7 listopada 2021 r.

W badaniu BBKL II dla branży chemicznej analizowano 4 podsektory: wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Trendy i wyzwania w branży chemicznej

W trakcie badania zidentyfikowano kluczowe trendy w największym stopniu oddziałujące na branżę chemiczną w Polsce. Są nimi m. in. rosnąca liczba i znaczenie regulacji UE związanych ze zrównoważonym rozwojem (m.in. Zielony Nowy Ład, Europejski Zielony Ład), postępująca indywidualizacja (customizacja) produkcji związana z dopasowywaniem jej do trendów rynkowych oraz wymagań poszczególnych klientów, coraz większe powiązanie gospodarki polskiej ze światową, postępujący rozwój Przemysłu 4.0 oraz rosnące znaczenie kompetencji transdyscyplinarnych w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego.

Zdaniem pracodawców największym wyzwaniem w codziennej działalności ich firm jest sprostanie oczekiwaniom finansowym pracowników (63% wskazań). Na drugim miejscu wskazywano wysokie koszty wprowadzania innowacji (60%), a na trzecim – zatrzymanie najlepszych pracowników w firmie (57%). Najmniejsze wyzwanie obecnie dla pracodawców stanowią wysokie koszty wdrażania rozwiązań właściwych dla Przemysłu 4.0 (39%).

– Niemal połowa przedsiębiorstw z branży chemicznej wskazywała na negatywny wpływ pandemii na ich firmę. Do najczęściej wymienianych negatywnych konsekwencji należały: spadek liczby zamówień (78% wskazań), zmniejszenie liczby klientów (72%), zmniejszenie sprzedaży produktów lub usług (71%). Tylko 8% pracodawców oceniło wpływ pandemii jako pozytywny, natomiast 39% wskazało, że pandemia oddziaływała na pracę ich firm trochę negatywnie, a trochę pozytywnie – mówi Agata Kosińska z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Bilans kompetencji

Wyniki badania wskazują, że z największą luką kompetencyjną mamy do czynienia w przypadku stanowisk kierownika laboratorium, technologa oraz kierownika produkcji. Natomiast najwięcej kompetencji nadwyżkowych (mniej ważnych dla pracodawców przy wyższej samoocenie pracowników) zidentyfikowano na stanowisku kierownika laboratorium i analityka chemicznego.

Do bardziej zbilansowanych stanowisk kluczowych w branży chemicznej można zaliczyć: operatora maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, pracownika produkcji, kontrolera jakości, analityka chemicznego. Stanowiskami mniej zbilansowanymi według ocen pracodawców i pracowników są: technolog, kierownik produkcji oraz kierownik laboratorium.

Większość nowoprzyjętych pracowników na stanowiskach innych niż kierownicze przechodzi przeszkolenie wewnątrzfirmowe przed rozpoczęciem pracy w firmach z branży chemicznej. Prawie połowa z nich potrzebuje niewielkiego przeszkolenia, 29% wymaga większego, a 13% pełnego przeszkolenia.

Branżowy okrągły stół

Wyniki raportu zostaną zaprezentowane i omówione już 7 grudnia podczas okrągłego stołu - webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna”. To kolejne z cyklu spotkań prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Wydarzenia BKL - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Wydarzenia on-line będą okazją do tego, by przedsiębiorcy, eksperci branżowi, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, rynku pracy i administracji publicznej dyskutowali nt. potrzeb kompetencyjnych pracodawców.

Wspólnie z zaproszonymi prelegentami będziemy dyskutować w szczególności na temat:

  • rozwoju kompetencji pracowników jako alternatywnym narzędziu motywacyjnym,
  • dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców i sposobach definiowania tych potrzeb,
  • wyzwań stojących przed branżą chemiczną,
  • innowacyjności w branży chemicznej i sposobach jej wspierania.

Aby wziąć udział w webinarium należy wypełnić formularza zgłoszeniowy na stronie PARP.

Projekt badawczy Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży chemicznej stanowi uzupełnienie projektu pozakonkursowego PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Dostarcza on wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w tej branży.

Spotkanie organizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Pliki do pobrania


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 02.12.2021 11:57
Poprawiono: 06.12.2021 13:23
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: