Pomiń nawigację

30 września 2022 r.

Monitoring Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – aktualny obraz aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w kluczowych branżach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia wyniki kolejnej, piątej odsłony raportu „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”. W sierpniu br. wśród monitorowanych haseł, w polskojęzycznym internecie wciąż najczęściej występowały informacje związane z OZE. Popularny był także recykling i określenie „zrównoważony”. Tematyka środowiskowa ponownie budziła negatywne emocje internautów.

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to sektory uznane za priorytetowe dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, których zdefiniowanie ma przyczyniać się do unowocześniania lub tworzenia rozwiązań wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne. Lista KIS-ów podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji, a na ten moment obejmuje 13 branż. Każdy KIS jest monitorowany i analizowany za sprawą specyficznych, identyfikujących go haseł. Efektem monitoringu jest comiesięczna publikacja raportu „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, przygotowywanego wspólnie przez PARP oraz ekspertów Uniwersytetu SWPS. Prezentuje on najnowsze trendy, wydarzenia i aktywności w poszczególnych branżach w oparciu o liczne wzmianki i źródła internetowe, pojawiające się w języku polskim i angielskim.

Kwestie środowiskowe wciąż na prowadzeniu

Jak podaje PARP, powołując się na wyniki najnowszego opracowania, w sierpniu 2022 roku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, w polskojęzycznym internecie wśród Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dominowała tematyka związana z odnawialnymi źródłami energii „OZE” (KIS 4). Do innych, często występujących haseł należały też: „projektowanie” (KIS 12), „zrównoważony” (KIS 5), tematyka transportowa w kontekście środowiskowym i zrównoważonego transportu (KIS 6) oraz „recykling” (KIS 7).

W języku angielskim najczęstsze były wzmianki z hasłem „design” (KIS 12), a w dalszej kolejności „gaming” (KIS 12), „healthcare” (opieka zdrowotna) (KIS 1) oraz „sustainability” (KIS 5).

Wydźwięk negatywny dominujący nad pozytywnym

W źródłach internetowych, w języku polskim znacząco dominowały wzmianki negatywne. Taki charakter miało aż 22% analizowanych treści, przy 13% pozytywnych. Odwrotnie sytuacja klarowała się na stronach anglojęzycznych, gdzie pozytywny wydźwięk miała 19% wiadomości, a negatywny – 12%. Biorąc pod uwagę średnią z odsetek, przeciętna kategoria w języku polskim odnotowała 11% wzmianek pozytywnych i 12% negatywnych, a w języku angielskim odpowiednio 16% i 9%.

W języku polskim sentyment negatywny ponownie najczęściej występował w dyskursie o OZE (41%). Wysoki udział wzmianek negatywnych notowano też w przypadku kategorii „offshore” (29%) i „farmakologia” (20%). Tematyka OZE spotkała się także z negatywnym przekazem w języku angielskim („renewables” – 23%). Inne kategorie odznaczające się wysokim odsetkiem negatywnych wzmianek to „healthcare” (27%) i „ICT” (22%).

Z kolei spośród monitorowanych kategorii w języku polskim pozytywne emocje najczęściej towarzyszyły dyskursowi związanemu z wzornictwem (33%), projektowaniem (19%), robotyką (20%) i recyklingiem (20%). Podobnie sytuacja wygląda w źródłach anglojęzycznych, gdzie udział wzmianek o wymowie pozytywnej był niemal najwyższy w przypadku kategorii „design” (28%). Wysoki ich odsetek notowano też w przypadku haseł „sustainability” (29%), foodtech (22%), gaming (20%) i robotics (18%).

Branże niszowe i rozwijające się

Kategoriami najrzadziej obecnymi w dyskursie, w języku polskim nadal były: „biogospodarka”, „foodtech” (KIS 2) i „fotonika” (KIS 9), dość rzadko występowała też „nanotechnologia” (KIS 8). Podobnie w języku angielskim, do najrzadszych kategorii nadal należały „bioeconomy” i „foodtech” (KIS 2) oraz „photonics” (KIS 9).

Pełna treść raportu miesięcznego nr 5 za sierpień 2022 r. wraz z linkami do najważniejszych wydarzeń w poszczególnych KIS-ach dostępna jest na tej stronie.

Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.2). Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat Krajowych Inteligentnych Specjalizacji można przeczytać pod tym linkiem.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 30.09.2022 13:11
Poprawiono: 30.09.2022 11:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: