Pomiń nawigację

7 października 2022 r.

Bezrobocie rekordowo niskie trzeci miesiąc z rzędu. PARP przedstawia najnowszy raport z rynku pracy

Według danych GUS, w sierpniu 2022 r. polski rynek pracy odnotował najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego od 32 lat. Jej poziom wyliczono na 4,8% – ostatnio tak niski wynik odnotowano w sierpniu 1990 r. Jednocześnie urzędy pracy odnotowały wzrost liczby dostępnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej o 10%. Oferowanych stanowisk było o 9 tys. więcej, niż miesiąc wcześniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia wyniki wrześniowego raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”.

Rekordowo niskie bezrobocie

Według danych GUS, w sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 4,8%, co wskazuje na stabilizowanie się tendencji spadkowej wskaźnika kolejny miesiąc z rzędu. W porównaniu z lipcem 2022 r. stopa spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z sierpniem 2021 r. była niższa o 1,0 p.p.

Bezrobocie rejestrowane w porównaniu do lipca br. spadło w czterech województwach, natomiast w skali roku spadło we wszystkich województwach. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w wielkopolskim (2,7%), śląskim (3,7%) oraz małopolskim (4,1%), najwyższe zaś wskaźniki wystąpiły w województwach: warmińsko-mazurskim (7,6%), podkarpackim (7,3%) i kujawsko-pomorskim (6,8%).

W analizowanym miesiącu w urzędach pracy było zarejestrowanych 806,9 tys. bezrobotnych. W porównaniu z lipcem 2022 r. ich liczba spadła o 3,3 tys., tj. o 0,4%, a w porównaniu z sierpniem 2021 r. – o 153,9 tys. ( o 16,0%). Wśród bezrobotnych przeważały kobiety (447,6 tys. w stosunku do 359,3 tys. mężczyzn). Na koniec sierpnia 2022 r. najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w województwie mazowieckim (119,9 tys.), a najmniej – w województwie lubuskim (15,3 tys.).

Wzrost liczby ofert w urzędach pracy

W sierpniu 2022 r. do urzędów pracy napłynęło 98,7 tys. zgłoszeń wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To wynik o 9,0 tys. wyższy (10,0%) niż w lipcu 2022 r. W porównaniu do sierpnia 2021 r., ofert było o 17,9 tys. (15,4%) mniej. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, a najmniej – w podlaskim, opolskim i świętokrzyskim.

Bezrobocie w UE na stabilnym poziomie

Jak wynika z danych Eurostatu za lipiec 2022 r., stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 wyniosła 6,0%, a dla strefy euro (UE-19) – 6,6%. Oznacza to utrzymanie się wskaźnika na tym samym poziomie kolejny miesiąc z rzędu.

Polska na tle innych krajów członkowskich wypadła tak samo dobrze, jak miesiąc wcześniej. Według wyliczeń wykonanych przez Labour Force Survey, stopa bezrobocia w kraju ponownie wyniosła 2,6%, a lepszy wynik odnotowano jedynie w Czechach (2,3%).

Najwyższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zarejestrowano w Hiszpanii (12,6%), Grecji (11,4%) i na Cyprze (8,0%).

Spodziewany wzrost zatrudnienia w większych firmach

Jak wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup perspektyw zatrudnienia. Dane dla IV kw. 2022, przeprowadzonego na próbie 509 pracodawców w Polsce, do końca grudnia 2022 r. 24% firm chce zatrudniać nowych pracowników. Największą chęć rozbudowywania zespołów zgłaszają średnie i duże przedsiębiorstwa. Najbardziej intensywne rekrutacje planują przedstawiciele obszaru bankowości i finansów oraz IT, technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów.

Taki sam odsetek pracodawców planuje także redukcje miejsc pracy – w zamiarach tych przodują z kolei mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy.

Polacy przychylni Ukraińcom na rynku pracy

W opracowaniu badania wykonanego przez InterviewMe „Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy. Badanie 2022” autorzy wskazują, 83% Polaków zauważa większą obecność Ukraińców na rynku pracy. 45% ankietowanych przyznało, że nowi pracownicy zza wschodniej granicy pojawili się także w ich firmie.

Polacy są raczej przychylni sąsiadom adaptującym się na rodzimym rynku pracy. Ponad połowa (58%) uważa, że Polska potrzebuje pracowników z Ukrainy. 38% badanych osób jest zdania, że osoby z Ukrainy powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie na rynku pracy. 88% Polaków nie ma nic przeciwko pracy z Ukraińcami, a otwarta postawa przeważa wśród kobiet (odsetek kobiet mających takie zdanie wyniósł 91%).

Osoby, które nie chcą pracować z Ukraińcami, jako powód najczęściej wskazywały barierę językową, brak zaufania i niechęć do narodu ukraińskiego czy też zaniżanie standardów pracy. Część wskazywała także na roszczeniową postawę Ukraińców.

 

Pełna wersja raportu zawierającego najnowsze dane z rynku oraz badań znajduje się na stronie.

________________________________________________________________________________

O raporcie

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu sprawozdawczego od 23 sierpnia do 30 września 2022 r.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 07.10.2022 09:57
Poprawiono: 07.10.2022 07:57
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: