Informujemy, że dokumentacja do naboru 1/2019 znajduje się w sekcji wyniki i archiwum.


Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Dzwonek

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej – nabór wniosków przedłużony do 9 czerwca 2022 r.

Sprawdź szczegóły

Zobacz etap 1: Platformy Startowe

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

9 grudnia 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

4 stycznia 2022

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

9 czerwca 2022

 • Maksymalne dofinansowanie

  1 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 112 POPW
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 50 000 000 zł.

Zapraszamy do obejrzenia samouczków z omówieniem szczegółów projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Runda III

Start:

5.04.2022

Zakończenie:

9.06.2022

Dokumenty

FAQ

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych:

 • I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i
 • II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura.

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawionego przez Platformę  startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

 1. jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  2. nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa;
  3. nie dokonał podziału zysków;
  4. nie został utworzony w drodze połączenia.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków jest aktywny od 4 stycznia 2022 r.).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Katalog

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Zobacz
Startupy w Polsce - raport 2019

Raport

Startupy w Polsce - raport 2019

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Lista projektów

Listy projektów

Konkurs 1/2019

Skład KOP

Informacja o składzie KOP

Dokumentacja

Start w konkursie

Składanie Wniosku o dofinansowanie

Podpisywanie Umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Lista projektów

Listy zawartych umów

Listy projektów - etap XIII

Listy projektów - etap XII

Listy projektów - etap XI

Listy projektów - etap X

Listy projektów - etap IX

Listy projektów - etap VIII

Listy projektów - etap VII

Listy projektów - etap VI

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 do 10 kwietnia 2016 r. do godz. 16.30.

Sukcesy beneficjentów